LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2013 vp

LiVM 19/2013 vp - HE 189/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 189/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

erityisasiantuntija Päivi Jämsä, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä sopimusosapuolet voivat nimetä lentoliikenteen harjoittajia käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia. Sopimuksessa määrätään lentoliikenteen harjoittajien oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä. Lisäksi sopimus sisältää kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista, tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta.

Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välillä olisi täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei olisi kummankaan maan lentoliikenteen harjoittajille.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. Sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun osapuolet ovat diplomaattiteitse ilmoittaneet toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät toimenpiteet on suoritettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen välillä lentoliikenteestä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta. Sopimuksessa määrätään lentoyhtiöiden oikeuksista niiden harjoittaessa liikennettä sekä eräistä kansainvälisen käytännön mukaisista mm. veroja ja tulleja koskevista vapautuksista. Sopimuksen mukaisesti lentoliikenne Suomen ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välillä olisi täysin vapaata eli määrällisiä tai reittirajoituksia ei olisi kummankaan maan lentoliikenteen harjoittajille. Lisäksi sopimuksessa määrätään mm. niistä edellytyksistä, joilla sopimusosapuolet voivat nimetä sopimuksessa annettujen liikennöintioikeuksien käyttöön oikeutetut lentoyhtiöt.

Suomella ei ole aiemmin ollut kahdenvälistä lentoliikennesopimusta Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa. Tällä hetkellä Helsinki-Vantaan -lentoasemalta on kolmena päivänä viikossa suora edestakainen reittilento Dubaihin. Matkailun Euroopasta Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin on arvioitu lähivuosina kasvavan, ja valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomalaiset lentoyhtiöt ovat osoittaneet kiinnostusta laajentaa liikennöintiä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. Esityksessä lentoliikenteen maiden välillä arvioidaan kuitenkin jatkossakin olevan vähäistä.

Valiokunta pitää sopimuksen solmimista kannatettavana ja pitää periaatteellisesti erittäin hyvänä, että suomalaisille lentoyhtiöille luodaan sopimuksella uusia liikennöintimahdollisuuksia. Lentoliikenneyhteydet voivat antaa edellytyksiä elinkeinoelämän tarvitsemien kansainvälisten yhteyksien luomiselle ja tukea näin mahdollisuuksia mm. viennin lisäämiseen.

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksymistä esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula