LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2014 vp

LiVM 24/2014 vp - HE 237/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt   liikenne- ja   viestintävaliokuntaan   valmistelevasti   käsiteltäväksi   hallituksen   esityksen eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta   annetun   lain   4 §:n   sekä   tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta (HE 237/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • valtiovarainministeriö
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion televisio- ja radiorahastolle asetettavista erillisistä tilintarkastajista luovutaan ja tilintarkastus annetaan valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaaren eräitä kuluttajasäännöksiä koskevaa voimaantulosäännöstä.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensi tilassa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi televisio- ja radiorahastosta annettua lakia (745/1998, jäljempänä rahastolaki). Esityksen mukaan rahaston erillisistä tilintarkastajista luovuttaisiin ja valtiontalouden tarkastusvirasto hoitaisi jatkossa rahaston tilintarkastuksen. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi tietoyhteiskuntakaaren siirtymäsäännöstä siten, että eräitä viestintämarkkinalain (393/2003) kuluttajasäännöksiä sovellettaisiin siihen saakka, kunnes tietoyhteiskuntakaaren 15 luvun viestintäpalvelusopimusta koskevat ja eräät muut tietoyhteiskuntakaaren säännökset tulevat voimaan.

Televisio- ja radiorahaston varoja käytetään ennen kaikkea Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän rahoitukseen ja vähäisessä määrin myös muun tv- ja radiotoiminnan edistämiseen. Rahastoa hoitaa Viestintävirasto, joka myös hyväksyy ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätöksen ja toimittaa sen liikenne- ja viestintäministeriölle vahvistamista varten. Rahastolain 4 §:n perusteella liikenne- ja viestintäministeriö asettaa vuosittain kaksi tilintarkastajaa rahaston tilintarkastusta varten. Rahaston tilintarkastuksessa ei arvioida Yleisradio Oy:n toimintaa tai sen tuloksellisuutta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan televisiolupamaksujärjestelmästä luopuminen on vähentänyt olennaisesti televisio- ja radiorahaston tilitapahtumien määrää. Aiemman lähes kahden miljoonan asiakkaan rekisterin ja sen laskutus- ja tilitapahtumien sijasta rahastoon kirjataan nykyisin lähinnä kuukausittain talousarvion määrärahojen siirrot ja varojen viikottaiset maksatukset Yleisradio Oy:lle.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan valtiontalouden tarkastusvirasto huolehtii jo tällä hetkellä eräiden muidenkin rahastojen, kuten esimerkiksi öljysuojarahaston ja palosuojelurahaston, tilintarkastuksista. Esityksen mukaan virasto vastaisi tilintarkastuksen järjestämisestä tilikaudesta 2015 alkaen.

Valiokunta pitää hyvänä, että esityksen valmistelussa on pyritty löytämään rahaston hallinnoinnin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tapa tilintarkastusten toteuttamiseen. Nykyisin rahaston tilintarkastuksen kustannukset ovat olleet noin 10 000 euroa vuodessa, mutta jatkossa rahastolta ei enää perittäisi tilintarkastuspalkkioita. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan rahaston tilintarkastustehtävä jää esityksen mukaan pienimuotoiseksi, joten tilintarkastuksen säätämisen valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi ei voida myöskään katsoa vääristävän kilpailua tilintarkastusmarkkinoilla. Valiokunta pitää näin ollen ehdotettua tilintarkastustehtävän siirtoa kannatettavana.

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää myös ehdotettua tietoyhteiskuntakaaren siirtymäsäännöksen muuttamista asianmukaisena.

Valiokunta kiinnittää yleisenä kysymyksenä huomiota tarpeeseen arvioida, miten yksityiskohtaista sääntelyä on välttämätöntä ottaa lain tasolle. Lähtökohtaisesti vähäisempien yksityiskohtien ja käytännön kysymysten osalta olisi tarkoituksenmukaista arvioida, voitaisiinko niistä myös perustuslain vaatimukset huomioon ottaen esimerkiksi säätää asetustasolla tai hoitaa asia käytännön toimenpitein. Valiokunta kannustaa toimialan sääntelyn kehittämistä tähän suuntaan joustavuuden lisäämiseksi, sääntelyn keventämiseksi ja lakien muuttamistarpeen vähentämiseksi.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja näin ollen puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Jukka Kopra /kok
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Hanna Tainio /sd
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​