LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2003 vp

LiVM 6/2003 vp - HE 124/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä marraskuuta 2003 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 124/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

lakimies Simo Karppinen, Ajoneuvohallintokeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin vuoden 2004 alusta voimaan tulevasta hallintolaista johtuvat muutokset. Samalla rekisteröintitoiminnan määritelmää laajennettaisiin vähän. Lisäksi tehtäisiin eräitä muita vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat muun lainsäädännön muutoksista.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​