MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 28/2013 vp

MmVL 28/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.1

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta katsoo, että sen ehdotuksesta hyväksytyt alla olevat lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää.

 • Perunan rengasmätä (HE 87/1995 vp) Perunan rengasmätä on bakteeritauti. Nykytilan säilyttäminen taudin suhteen edellyttää jatkuvaa valpautta ja yhteistyötä niin valvonnalta, viljelijöiltä kuin kaikilta peruna-alalla toimivilta tahoiltakin. Valiokunta korostaa niin ruoka- kuin teollisuusperunankin (mm. tärkkelystuotanto) suurta merkitystä osana maamme maataloustuotantoa. Valiokunta katsoo, että lausuma tulee säilyttää.
 • Siemenperunakeskus (HE 70/2002 vp) Maa- ja elintarviketutkimus on lähivuosina merkittävien muutosten edessä sektoritutkimuslaitoksia koskevan uudistuksen seurauksena. Valiokunta katsoo, että lausuma tulee säilyttää.
 • Riistavahinkolain vaikutukset (HE 90/2008 vp — EV 198/2008 vp)
 • Kalastuslain kokonaisuudistus (HE 17/2009 vp — EV 72/2010 vp)
 • Maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (HE 232/2009 vp — EV 26/2010 vp)
 • Suomen ja Ruotsin välillä tehty rajajokisopimus (HE 264/2009 vp — EV 95/2010 vp)
 • Metsälannoitus (HE 271/2009 vp — EV 47/2010 vp)
 • Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, valtioneuvoston selonteko (VNS 5/2009 vp — EK 7/2010 vp)
 • Kiinteistönmuodostamislaki (HE 265/2009 vp — EV 307/2010 vp)
 • Riistanhoitomaksut (HE 237/2010 vp — EV 275/2010 vp)
 • Pienpuun energiatuki (HE 270/2010 vp — EV 254/2010 vp)
 • Pienteurastamojen lihantarkastus (HE 293/2010 vp — EV 333/2010 vp)
 • Maatilainvestointien hankinta (HE 294/2010 vp — EV 367/2010 vp)
 • Tulvavahinkolain kumoaminen (HE 295/2010 vp — EV 325/2010 vp)
 • Ruokapolittinen selonteko (VNS 6/2010 vp — EK 41/2010 vp)
 • Kalastusoppaiden lupajärjestelmä (HE 135/2011 vp — EV 40/2012 vp)
 • Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki (HE 129/2012 vp —EV 151/2012 vp)

Valiokunta katsoo, että seuraavat lausumat voidaan poistaa:

 • Hukkakauran torjunnan tehostaminen (HE 50/2001 vp)
 • Liito-oravan suojelu (HE 73/2003 vp, LA 154/2003 vp — EV 52/2004 vp)
 • Maatalouden rakennetuet (HE 113/2007 vp — EV 121/2007 vp)
 • Tilatukijärjestelmä (HE 17/2005 vp — EV 93/2005 vp)
 • Lannoitevalmistelaki (HE 71/2005 vp — EV 51/2006 vp)
 • Maataloustuotanto (VNS 4/2005 vp — EK 20/2006 vp)
 • Kalatalousrahasto (HE 220/2006 vp — EV 205/2006 vp)
 • Elintarvikevalvonnan voimavarat (VNS 7/2006 vp — EK 47/2006 vp)
 • Tilatukijärjestelmän täytäntöönpano (HE 52/2007 vp —EV 201/2008 vp)
 • Kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto (HE 30/2009 vp — EV 89/2009 vp)
 • Maatalouden rakennetukia koskeviin säännöksiin liittyvät muutostarpeet (HE 65/2009 vp — EV 91/2009 vp)
 • Metsälain valtuussäännökset (HE 266/2009 vp — EV 109/2010 vp)
 • Elintarvikelain muuttaminen (HE 275/2009 vp — EV 96/2010 vp)
 • Elintarviketurvallisuus (VNS 3/2010 vp — EK 40/2010 vp)
 • Kalastuslain uudistus (HE 271/2010 vp — EV 363/2010 vp)

Lausunto

Lausuntonaan maa- ja metsätalousvaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 6 päivänä marraskuu 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius

​​​​