MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2001 vp

MmVM 8/2001 vp - HE 120/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 12 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta (HE 120/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

nuorempi hallitussihteeri Ritva Torvinen, maa- ja metsätalousministeriö

budjettineuvos Kati Suihkonen, valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksellä toteutetaan kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain sellaiset muutokset, jotka ovat tarpeen euron käyttöön ottamisen toteuttamiseksi käytännössä. Viehekalastusmaksuun ehdotetaan samalla tehtäväksi kalastuslaissa säädetty indeksikorotus.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Esitys liittyy vuoden 2002 valtion talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Timo Kalli /kesk
 • jäs. Hannu Aho /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius

​​​​