PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 23/2014 vp

PeVL 23/2014 vp - HE 7/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallintovaliokunta on 4 päivänä lokakuuta 2013 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta uuden lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi turvatoimista valtioneuvostossa (HE 7/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hankepäällikkö Heikki Hovi, valtioneuvoston kanslia

valtioneuvoston oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto

professori Mikael Hidén

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen
 • professori Veli-Pekka Viljanen.

Viitetiedot

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta aiemmin lausunnon PeVL 10/2013 vp.

LAUSUNTOPYYNTÖ

Hallintovaliokunta pyytää kirjeessään perustuslakivaliokunnalta lausuntoa siitä, voidaanko muulle kuin virkasuhteiselle turvatarkastajalle antaa lakiehdotuksen 15 §:ään sisältyvät voimankäyttövaltuudet tai jotkin muut voimankäyttövaltuudet.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallintovaliokunnan lausuntopyynnössä on kysymys siitä, voidaanko lakiehdotuksen 15 §:n 1 momentin mukaiset voimakeinojen käyttövaltuudet antaa myös muulle kuin virkasuhteessa olevalle turvatarkastajalle. Ehdotetun 4 momentin mukaan oikeus voimakeinojen käyttöön on ainoastaan virkasuhteessa olevilla turvatarkastajilla.

Turvatarkastajalla on lakiehdotuksen mukaan tehtäväänsä suorittaessaan oikeus henkilöntarkastuksen toimittamiseksi, kiinniotetun tarkastamiseksi, kielletyn valmisteen pois ottamiseksi, henkilön turvatoimialueelle tai tilapäiselle turvatoimialueelle pääsyn estämiseksi, henkilön sieltä poistamiseksi ja henkilön kiinni ottamiseksi tarvittaessa käyttää sellaisia tarpeellisia voimakeinoja, joita henkilön käyttäytyminen ja muut olosuhteet huomioon ottaen voidaan pitää puolustettavina. Puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vaarallisuus sekä muut tilanteen kokonaisarvioon vaikuttavat seikat.

Perustuslakivaliokunta on arvioinut useasti yksityisen turvallisuusalan vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuus- ja voimankäyttösäännöksiä (ks. esim. PeVL 22/2014 vp, PeVL 13/2010 vp, PeVL 10/2006 vp, PeVL 20/2002 vp ja PeVL 28/2001 vp). Valiokunnan vakiintuneessa käytännössä on katsottu, että järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvät vartijoiden ja järjestyksenvalvojien tehtävät ovat perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä. Perustuslain 124 §:ssä kielletään merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävien tehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle. Merkittävänä julkisen vallan käyttämisenä on pidettävä esimerkiksi itsenäiseen harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla yksilön perusoikeuksiin (ks. esim. PeVL 20/2002 vp, s. 3/I ja HE 1/1998 vp, s. 179/II).

Arvioidessaan yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöä valiokunta on antanut ratkaisevaa painoa sille, että vartijan ja järjestyksenvalvojan valtuudet ovat pääosin samat kuin kenellä tahansa yksityishenkilöllä. Eräitä tätä laajempia toimivaltuuksia tarkastellessaan valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että toimivaltuudet eivät kokonaisarvioinnissa saa muodostua erityisen olennaisiksi vallankäyttötavoiksi, vaan niiden on oltava mahdollisimman lähellä yksityishenkilöllä olevia oikeuksia. Valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa on siten ollut ratkaisevaa se, millaisia toimivaltuuksia vartijoilla ja järjestyksenvalvojilla on (PeVL 22/2014 vp, s. 2/II, PeVL 20/2002 vp, s. 4—5 ja PeVL 28/2001 vp, s. 4—6).

Ehdotettu turvatarkastajan voimankäyttösäännös on asiallisesti lähes saman sisältöinen kuin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella säädettyjen yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain sekä järjestyksenvalvojista annetun lain ja valiokunnan edellisessä lausunnossa (PeVL 22/2014 vp) arvioidun yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lakiehdotuksen voimankäyttösäännökset. Tämän vuoksi lakiehdotuksen 15 §:n voimankäyttövaltuuksien antaminen myös muulle kuin virkasuhteessa olevalle turvatarkastajalle ei ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotuksen 15 §:n mukaisten voimankäyttövaltuuksien antaminen myös muulle kuin virkasuhteessa olevalle turvatarkastajalle ei vaikuta lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Johannes Koskinen /sd
 • vpj. Anu Urpalainen /kok
 • jäs. Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Tuija Brax /vihr
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Kauma /kok (osittain)
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Elina Lepomäki /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Harry Wallin /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

​​​​