PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 38/2005 vp

PeVL 38/2005 vp - HE 120/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 120/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, valtiovarainministeriö

professori Mikael Hidén

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sisäasiainministeriö
 • professori Aimo Ryynänen
 • professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain voimassaolo päättyy vuoden 2005 lopussa. Esityksessä ehdotetaan lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella vuoden 2007 loppuun.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Esitykseen ei sisälly jaksoa säätämisjärjestysperusteluista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntien kalleusluokituksesta annetun lain voimassaoloaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella vuoden 2007 loppuun.

Perustuslakivaliokunta arvioi kuntien kalleusluokituksesta annetun lain voimassaolon jatkamista vuosille 2004—2007 lausunnossaan vuoden 2002 valtiopäivillä (PeVL 73/2002 vp). Valiokunta piti kalleusluokitusjärjestelmää ongelmallisena perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. Mahdollisuutta perustella kalleusluokitusjärjestelmän ylläpitämisestä johtuvaa yhdenvertaisuudesta poikkeamista valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävillä perusteilla pidettiin kyseenalaisena. Valiokunta viittasi lisäksi siihen, että kalleusluokitukseen sidotuissa sosiaaliturvaetuuksissa on kysymys perustuslain 19 §:n 2 momentissa tarkoitetusta perustoimeentulon turvasta ja että kalleusluokitukseen liittyvät yhdenvertaisuuden kannalta ongelmalliset seikat saattavat tästäkin syystä muodostua merkittäviksi perustuslain 106 §:n näkökulmasta. Asiaan ei voitu tuolloin kuitenkaan puuttua jättämällä pidentämättä kyseisen lain voimassaoloaikaa, koska järjestelmän lakkauttamiseksi oli valiokunnan mielestä tarpeen kumota sen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännökset. Valiokunta ei kuitenkaan nähnyt estettä käsitellä ehdotusta kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain voimassaolon jatkamisesta tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Valiokunta toisaalta katsoi, että eduskunnan oli silloisen esityksen käsittelyn yhteydessä aiheellista hyväksyä lausuma kalleusluokitusjärjestelmästä luopumisesta ja vaatia siinä kalleusluokituksen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännösten pikaista kumoamista. Tällaisen lausuman merkityksen tehostamiseksi oli valiokunnan mielestä välttämätöntä lyhentää oleellisesti lain voimassaoloaikaa ehdotetusta neljästä vuodesta.

Lain voimassaoloaikaa lyhennettiinkin eduskunnan päätöksellä neljästä vuodesta kahteen vuoteen. Eduskunta edellytti 10.2.2003 hyväksymässään lausumassa hallituksen huolehtivan siitä, että yleisestä kalleusluokitusjärjestelmästä luovutaan viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä sekä että viimeistään vuoden 2005 loppuun mennessä kumotaan kalleusluokituksen soveltamista tarkoittavien erityislakien säännökset.

Perustuslakivaliokunta pitää varsin erikoisena, että hallitus on finanssipoliittisiin syihin vedoten sivuuttanut perustuslakivaliokunnan aiemmassa lausunnossa esitetyt valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat ja eduskunnan niiden pohjalta hyväksymän selväsanaisen lausuman. Hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin kalleusluokitusjärjestelmän lakkauttamiseksi tarvittavan lainsäädännön aikaan saamiseksi. Hallintovaliokunnan on syytä vakavasti harkita lain voimassaoloajan lyhentämistä ehdotetusta kahdesta vuodesta yhteen vuoteen.

Edellä esitetyt huomautukset eivät vaikuta lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Petri Helander