PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 50/2001 vp

PeVL 50/2001 vp - HE 152/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 15 päivänä marraskuuta 2001 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausunnon hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 152/2001 vp). Lausuntoa on pyydetty lakiehdotuksen 45 c §:n suhteesta perustuslakiin hallintovaliokunnan (HaVL 23/2001 vp, s. 5/II) ehdotettua tätä.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jouko Narikka, sosiaali- ja terveysministeriö

professori Mikael Hidén

professori Olli Mäenpää

professori Kaarlo Tuori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan 24,2 prosentista 25,3 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Tämän prosentin suuruudesta voidaan kuitenkin vuosina 2002—2004 lakiehdotuksen 45 c §:n perusteella poiketa valtioneuvoston asetuksella, jos laskentaan vaikuttavien verotulojen lopullinen määrä tai valtionosuuden lisääminen sitä edellyttää.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2002.

Esitykseen ei sisälly säätämisjärjestysperusteluja.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lakiehdotuksen 18 §:ssä säädetään yksiselitteisesti kuntien ja valtion kustannustenjaosta kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tässä pykälässä määritellystä valtion osuuden prosenttimäärästä voidaan uuden 45 c §:n nojalla kuitenkin poiketa valtioneuvoston asetuksella laskettaessa vuosien 2000 (pitää olla: 2002)—2004 valtionosuutta. Poikkeaminen on ehdotuksen mukaan mahdollista, jos laskentaan vaikuttavien verotulojen lopullinen määrä tai valtionosuuden lisääminen sitä edellyttää.

Ehdotettu 45 c § on valtuussäännöksenä valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta. Tämän perustuslainkohdan mukaan lailla on säädettävä muun muassa asioista, jotka perustuslain mukaan kuuluvat lain alaan. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako on oleellinen kysymys perustuslain 121 §:ssä turvatun kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta. Kunnille turvatun itsehallinnon vuoksi lailla tulee säätää, paitsi 121 §:ssä nimenomaan mainituista asioista, myös muista kuntien aseman kannalta merkittävistä kysymyksistä. Ehdotettu sääntely on käsillä olevassa asiayhteydessä merkityksellinen myös perustuslain 19 §:n säännösten kannalta. Näiden seikkojen perusteella valiokunta pitää selvänä, että kustannustenjaosta on säädettävä lailla.

Perustuslaki ei sinänsä kiellä valtuuttamasta laissa säätämään asetuksella asiasta, joka perustuslain mukaan kuuluu lain alaan. Tällainen valtuutus voi tulla kysymykseen, jos se on esimerkiksi niin täsmällinen, että asetuksenantajalle ei jää itsenäistä harkintavaltaa vaan pelkästään laissa säädettävien kriteerien teknisluonteinen tai mekaaninen soveltaminen ja sisällöllisesti tähän täysin pohjautuva säännösten antaminen. Lakiehdotuksen 45 c §:n sanamuoto jättää kuitenkin asetuksenantajalle niin vapaan harkintavallan, ettei se ole sopusoinnussa perustuslain 80 §:n 1 momentin lailla säätämistä koskevan vaatimuksen kanssa.

Näistä syistä edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on 45 c §:n poistaminen tai sen sisältämän valtuutuksen täsmentäminen niin, ettei asetuksenantajalle jää itsenäistä harkintavaltaa.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta kunnioittavasti esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 45 c §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Paula Kokkonen /kok
 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Saara Karhu /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Paula Lehtomäki /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Jarmo Vuorinen