PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 56/2005 vp

PeVL 56/2005 vp - HE 107/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 25 päivänä marraskuuta 2005 pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausuntoa siitä, voidaanko hallituksen esityksessä lääkelain muuttamisesta (HE 107/2005 vp) ehdotettu voimaantulosäännös toteuttaa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä pyynnön liitteenä olevan sosiaali- ja terveysministeriön 25.11.2005 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoittaman kirjelmän pohjalta.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

professori Mikael Hidén

professori Juha Karhu

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva.

Viitetieto

Valiokunta on antanut hallituksen esityksestä lausunnon (PeVL 49/2005 vp).

LAKIEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysvaliokunnalle osoittamassa kirjelmässä ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lääkelakiehdotuksen voimaantulosäännöstä täydennettäväksi seuraavasti: "Tämän lain 37 a §:ää sovelletaan lääkkeisiin, jotka toimitetaan apteekkeihin lain voimaantulon jälkeen, vaikka toimittaminen perustuu ennen lain voimaantuloa tehtyyn hankinta- tai yhteistyösopimukseen."

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Lääkkeen tukkuhinnan on hallituksen esitykseen sisältyvän lääkelakiehdotuksen 37 a §:n mukaan oltava kaikille apteekeille ja sivuapteekeille sama. Tukkuhinnassa on otettava huomioon kaikki alennukset, ostohyvitykset ja muut apteekeille ja sivuapteekeille myönnettävät etuudet. Lääkkeiden tukkuhinta on ilmoitettava lääkkeiden hintatietoja ylläpitäville tahoille. Tukkuhintarajoitukset eivät koske sellaisia lääkevalmisteita, joita saa myydä myös muualla kuin apteekeissa.

Lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen täydentäminen sosiaali- ja terveysministeriön kirjelmässä ehdotetulla tavalla merkitsee puuttumista ennen lain voimaantuloa mahdollisesti tehtyihin sopimuksiin lääkkeiden tukkuhinnoista. Ehdotusta on siksi arvioitava perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan näkökulmasta.

Omaisuuden perustuslainsuoja turvaa myös sopimussuhteiden pysyvyyttä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti sopimussuhteiden koskemattomuuteen ei ole perustuslakivaliokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi (PeVL 28/1994 vp, PeVL 37/1998 vp, s. 2/I, PeVL 63/2002 vp, s. 2/II). Varallisuusoikeudellisten oikeustoimien pysyvyyden suojan taustalla on ajatus oikeussubjektien perusteltujen odotusten suojaamisesta taloudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, s. 2/II, PeVL 33/2002 vp, s. 3/I, PeVL 21/2004 vp, s. 3/I). Perusteltujen odotusten suojaan on valiokunnan käytännössä katsottu kuuluvan oikeus luottaa sopimussuhteen kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, joka kohtuuttomasti heikentäisi sopimusosapuolten oikeusasemaa (PeVL 21/2004 vp, s. 3/I). Perusteltujen odotusten ja luottamuksen suojan merkityksen on katsottu korostuvan, kun kysymyksessä on lailla alun alkaen luotu erityisjärjestely (PeVL 45/2002 vp, s. 2—3). Valiokunta on arvioinut tällaistakin omaisuuden suojaan puuttuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta (ks. kokoavasti PeVL 27/2005 vp, s. 3/I).

Ehdotetun sääntelyn yleisenä tavoitteena on kohtuullistaa lääkkeiden hintoja muun ohella siten, että apteekkien lääkevalmistajilta saamat alennukset siirtyisivät vähittäismyyntihintoihin. Sääntelyllä pyritään turvaamaan väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia saada sairauden hoitoon tarvittavia lääkkeitä kohtuullisilla hinnoilla. Sääntely toteuttaa omalta osaltaan perustuslain 19 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädettyä velvollisuutta edistää väestön terveyttä. Ehdotukselle on siten perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet (ks. myös PeVL 49/2005 vp, s. 2/I).

Lääkemarkkinat ovat väestön terveyden edistämiseen liittyvien painavien perusteiden vuoksi kaiken kaikkiaan vahvasti säännellyt. Tällaisilla markkinoilla toimivat liikeyritykset eivät valiokunnan mielestä voi perustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän kaikissa oloissa ehdottoman muuttumattomana. Toisaalta tällaisessakin asetelmassa on valiokunnan mielestä tärkeää esimerkiksi siirtymäjärjestelyin varmistaa, ettei lainsäädännön taannehtivilla muutoksilla heikennetä sopimusosapuolten asemaa kohtuuttomasti. Kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi tulee voimaantulosäännöksen täydennys muotoilla esimerkiksi seuraavasti: "Tämän lain 37 a §:ää sovelletaan apteekeille lain voimaantulon jälkeen toimitettaviin lääkkeisiin. Ennen lain voimaantuloa tehtyyn sopimukseen perustuvaan lääketoimitukseen 37 a §:ää sovelletaan kuitenkin kuuden kuukauden kuluttua lain voimaantulosta."

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Sami Manninen