PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2006 vp

PeVM 15/2006 vp - K 15/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksen oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2005 (K 15/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, apulaisoikeuskansleri Jaakko Jonkka ja kansliapäällikkö Nils Wirtanen, Oikeuskanslerinvirasto

assistentti Juha Lavapuro

oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin

hallintotieteiden tohtori, dosentti Jukka Viljanen

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2005 on rakenteeltaan aikaisempien kertomusten kaltainen. Valtionhallinnon laillisuusvalvontaa koskevien jaksojen rakennetta on kuitenkin aikaisempiin kertomuksiin verrattuna muutettu siten, että koko valtionhallinnon laillisuusvalvonta on sijoitettu yhteen jaksoon. Tämän jakson sisäinen rakenne perustuu asioiden jaotteluun ministeriöiden toimialojen mukaisesti. Kertomus sisältää yleiskatsauksen oikeuskanslerinviraston toimintaan, minkä lisäksi tehdään selkoa valtioneuvostoon kohdistuvasta valvonnasta, perus- ja ihmisoikeuksien valvonnasta, valtionhallintoon kohdistuvasta laillisuusvalvonnasta sekä asianajajalaitoksen valvonnasta. Kertomukseen on otettu lisäksi tärkeimpiä oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin ratkaisuja sekä tilastotietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta.

Kanteluasiat muodostavat pääosan oikeuskanslerinvirastossa käsiteltävistä asioista. Asioita tulee vireille myös oikeuskanslerin omasta aloitteesta samoin kuin rangaistustuomioiden tarkastusten ja asianajajien valvonnan johdosta. Lisäksi oikeuskansleri antaa tasavallan presidentille, valtioneuvostolle ja ministeriöille lausuntoja oikeudellisista kysymyksistä. Vuonna 2005 saapuneiden kanteluasioiden määrä (1 186) oli selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna (1 443). Samoin ratkaistujen kanteluiden määrä (1 221) väheni huomattavasti edellisvuotisesta (1 527). Kanteluasioissa tehtyjen toimenpideratkaisujen osuus oli 18 prosenttia vuonna 2005 (128), edellisenä vuonna toimenpideratkaisujen osuus oli ollut 16 prosenttia (150). Toimenpideratkaisuista yleisin oli käsityksen tai ohjeen esittäminen (75). Kanteluiden käsittelyyn keskimäärin käytetty aika lyheni kertomusvuonna. Vuonna 2005 ratkaisuaikojen mediaani oli noin seitsemän viikkoa ja keskiarvo noin 26 viikkoa; vuonna 2004 vastaavat luvut olivat 10 ja 30 viikkoa.

Valiokunta ei ole erikseen arvioinut oikeuskanslerin yksittäisiä ratkaisuja ja kannanottoja.

Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta

Oikeuskanslerille kuuluu perustuslain 108 §:n 1 momentissa säädettynä erityisenä tehtävänä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen hengen mukaisena, että oikeuskanslerin kertomukseen sisältyy erillinen jakso perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisesta (PeVM 25/1994 vp, s. 6/II). Kertomuksessa perus- ja ihmisoikeusnäkökulma on erillisen jakson ohella esillä tapausselosteissa.

Oikeuskanslerin viranomaistoimintaan kohdistuvassa valvonnassa perus- ja ihmisoikeudet tulevat käsiteltäviksi yleensä kantelujen yhteydessä. Aiheeseen liittyviä tapauksia on selostettu asianomaisessa jaksossa ryhmiteltyinä eräiden perus- ja ihmisoikeusotsikoiden alle. Samantyyppiset kysymykset pysyvät kertomuksen mukaan vuodesta toiseen ajankohtaisina.

Päätösehdotus

Perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja

että tämä mietintö lähetetään tiedoksi hallitukselle myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon saatettavaksi sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Heidi Hautala /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Astrid Thors /r
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

valiokuntaneuvos  Kalevi Laaksonen

valiokuntaneuvos  Petri Helander

​​​​