Täysistunnon pöytäkirja 107/2003 vp

PTK 107/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. PERJANTAINA 5. JOULUKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Leena Luhtanen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

5.—9.12. edustaja

 • Henrik Lax /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.12. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 156—162/2003 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 415, 418, 420, 422, 425, 426, 431, 434, 437, 439, 442, 454, 459, 468, 472/2003 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 4. päivänä joulukuuta 2003 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 76—92/2003 vp.

__________

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies:

Esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta juhlajumalanpalveluksesta.

Sihteeri lukee:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, 11. päivänä marraskuuta 2003

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa lauantaina, 6. päivänä joulukuuta 2003 klo 12.00 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Maija Lähteenmäki

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 11 november 2003

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vice talmän och riksdagsmännen statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag lördagen, den 6 december 2003 avhålles i Domkyrkan kl 12.00.

Maija Lähteenmäki

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Yliopiston kirjaston edustalle huomenna lauantaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2003 vp

Lakialoite  LA 125/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 36. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 105/5/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 ja 2 § ja 1 luvun otsikko ja 3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 4 § saisi sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että erityisajoneuvot voitaisiin vapauttaa ajoneuvoverosta.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5—12 § ja 2 luvun otsikko, 13—26 § ja 3 luvun otsikko, 27—34 § ja 4 luvun otsikko, 35—37 § ja 5 luvun otsikko, 38—44 § ja 6 luvun otsikko, 45—47 § ja 7 luvun otsikko, 48—55 § ja 8 luvun otsikko, 56—61 § ja 9 luvun otsikko sekä 62—69 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 7/2003 vp

Lakialoite  LA 91, 110/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 7. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 105/2/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

73 § hyväksytään.

73 a §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saisi sisällön, joka on hallituksen alkuperäinen esitys, mikä tarkoittaa sitä, että lääkäri voi ilmoittaa terveydentilassa olevista muutoksista, toisin sanoen että velvoite palautettaisiin takaisin oikeudeksi. Haluan eduskunnalle sanoa, että tätä hallituksen pohjaesitystä ovat molemmat sosiaali- ja terveysministerit myöskin kannattaneet.

Arja Alho /sd:

Arvoisa puhemies! Pyydän saada kannattaa ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta, joka siis merkitsee todella paluuta hallituksen alkuperäiseen esitykseen.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Arja Alhon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

103 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Senaatti-kiinteistöistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Heidi Hautala ed. Irina Krohnin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. H. Hautalan tekemästä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. H. Hautalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 31 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi pelastuslain 91 §:n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä sekä eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön ja valtiontilintarkastajien johtosäännön muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä puhemiesneuvoston ehdotuksista eduskunnan päätöksiksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamisesta.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 8) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamista tarkoittavan päätösehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Valtiontilintarkastajien johtosäännön 8 §:n muuttamista tarkoittavan päätösehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Lakialoite laiksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain ja työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 92/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2003

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, lakialoitteeseen n:o 92 sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen