Täysistunnon pöytäkirja 119/2014 vp

PTK 119/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

119. KESKIVIIKKONA 26. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—16.00), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.00—17.46) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.46—18.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Mikael Jungner /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Pirkko Mattila /ps
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Kauko Tuupainen /ps (s)
 • Anu Urpalainen /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (14.38)
 • Pirkko Mattila /ps (15.58)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen varajäseniksi Anne Louhelaisen ja Mika Niikon.

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta, Suomen kokonaistuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon "Resolute Support"

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja puolustusministeri Carl Haglundin esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n taisteluosaston val-miusvuoroa 1.1.—30.6.2015

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2014 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 2) asian yhteydessä.]

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 245/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren 25 ja 25 a luvun se-kä sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 246/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 249/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin avun rahoituksesta AKT-EU-kumppanuussopimuksen mukaisesti ja rahoitustuen myöntämisestä merentakaisille maille ja alueille tehdyn sisäisen sopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi; Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 234/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 22, 73/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/5/2014

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poronhoitajien sijaisavusta ja maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 24/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 223/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 22/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/x/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.11.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​