Täysistunnon pöytäkirja 124/2009 vp

PTK 124/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. PERJANTAINA 11. JOULUKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (s)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 879, 887, 890, 892—894, 903, 907—911, 913—916, 918, 919, 922, 924—926, 928, 930, 932, 933, 935—937, 940, 944, 946, 949—951, 956/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Pääministeri Matti Vanhanen on 10.12.2009 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 6/2009 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/6/2009

Keskustelussa on ed. Raimo Piirainen ed. Unto Valppaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 110, ei 62; poissa 27.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen,

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/4/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 5 luvun 19 §:n ja luvun otsikon mietinnön mukaisina.

8 luvun 9 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme hylättäväksi 8 luvun 9 §:n.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paateron hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 8 luvun 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 8 luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotus

6 luvun 8 §

Sirpa Paatero /sd:

Arvoisa puhemies! Vastalauseen mukaisesti esitetään hylättäväksi 6 luvun 8 §.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Paateron tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Sirpa Paatero on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 luvun 8 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 113, ei 61; poissa 25.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 6 luvun otsikon, 8 luvun 5 §:n ja luvun otsikon, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin 10.12.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 123/2/2009

Yleiskeskustelun kuluessa on ed. Päivi Räsänen ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on tänään päättänyt ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. Kun puhemiesneuvoston ehdotus on sama kuin ed. Päivi Räsäsen ehdotus, puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen yksimielisesti.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010
Hallituksen esitys vuoden 2010 talousarvioesityksen (HE 138/2009 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Hallituksen esitys  HE 241/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2009 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1109/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvoston ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 14.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 14.12.2009 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—28 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 14.12.2009 kello 14 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 15.12.2009 kello 10.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 läh-tien.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus.

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, käydään äänestämään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 14.12.2009 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen