Täysistunnon pöytäkirja 135/2014 vp

PTK 135/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. TIISTAINA 13. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—16.24) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.24—19.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jyrki Yrttiaho /vr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.22)
 • Markku Eestilä /kok (17.18)
 • Tytti Tuppurainen /sd (18.59)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 30.12.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 346—347/2014 vp sekä 8.1.2015 hallituksen esityksen HE 348/2014 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

Kertomukset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 16.12.2014 antanut eduskunnalle finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan vaalikausiraportin 2011—2014 (K 20/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 341/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 345/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 339/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Voisiko edustaja Niikko perua ehdotuksensa, koska ministeri on peruuttanut kaikki menonsa ja hän on luvannut olla koko ajan täällä? — No, kun on pöydälle pyydetty, niin ei voida mitään.

Seuraavat puhujat voivat lausua pöydällepanon ajankohdasta.

Kari Rajamäki /sd:

Puhemies! Minusta se pitää nyt tietysti katsoa niin, että se on ministerin aikatauluun sopiva, mutta haluan korostaa, että tämä on ehdottoman tärkeää...

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Mutta nyt puhutaan vain pöydällepanosta.

Kari Rajamäki /sd:

Totta kai silloin asia on laitettava siihen istuntoon, jossa ministeri pystyy olemaan paikalla. Olisin tietysti toivonut, kun ministeri on muuttanut aikatauluaan, että nyt olisi voitu jatkaa, mutta en voi siis käyttää puheenvuoroani, vaan palaan siihen mahdollisesti myöhemmin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Niin, haluatko käyttää puheenvuoron siitä, että mihin se laitetaan pöydälle? Sitä ei ole esitetty.

Kari Rajamäki /sd:

Mikä oli Niikon esitys?

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensi viikon tiistai. Sopiiko se ministerille? — Ei sovi.

Voisiko ministeri sanoa, että mikä päivä mahtaisi sopia?

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Tämä on kyllä eduskuntaurani kummallisin keskustelu, kun tässä nyt joudutaan tätä aikataulua tällä tavoin vekslaamaan, mutta olen virkamatkalla ensi viikolla, ja sen vuoksi tuo ensi tiistai ei käy, mutta olen tämän viikon kyllä huomista lukuun ottamatta paikalla, että torstaina jos on mahdollista esimerkiksi kyselytunnin jälkeen, niin olen käytettävissä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Seuraavan puheenvuoron käyttää edustaja Lohela sitten, esittää ajankohtaa.

Maria Lohela /ps:

Herra puhemies, tämä ministerin esitys tässä ajankohdasta kuulostaa aivan sopivalta.

Ben Zyskowicz /kok:

Herra puhemies! Jos ministeri on ensi viikon matkoilla, niin minun mielestäni sopiva pöydällepanoajankohta olisi ei ensi, vaan seuraavan viikon tiistai. Tämän viikon ohjelma on täysin tukossa: huomenna puhumme Venäjästä, torstaina valtiontaloudesta, perjantaina on puolen tunnin istunto. Ja jos ministeri on sitten viikon matkoilla, niin sen viikon jälkeisen tiistain istuntoon ja mielellään ensimmäiseksi asiaksi siinä istunnossa.

Kari Rajamäki /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Zyskowiczia: nimenomaan ministerin läsnäolo ja että listajärjestys laaditaan niin, että asia voidaan asiallisesti käsitellä. Ja toivon, että edustajilla on aikaa tutustua Suomen Kuntaliiton yksimieliseen, selvään lausuntoon siihen mennessä.

Keskustelu pöydällepanon ajankohdasta päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kun on tehty ehdotus ja kannatettu, että laitetaan asia pöydälle ensi viikkoa seuraavan viikon tiistain istuntoon ja pyydetään, että se on ensimmäisenä esityslistalla, niin asia on jäävä pöydälle.

Asia pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 347/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 338/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 342/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 340/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 344/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 346/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 348/2014 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

12) Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 104/2014 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle vankeutta ja tutkintavankeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 45/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2014 vp

Lakialoite  LA 26/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 215/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain 15 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajokorttilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 313/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 30/2014 vp

Lakialoite  LA 34/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 316/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Venäjän federaation hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 314/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 272/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle Kiinan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 322/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 253/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 14.1.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen