Täysistunnon pöytäkirja 141/2006 vp

PTK 141/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. PERJANTAINA 12. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.1. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

14.—18.1. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

15. ja 16.1. edustajat

 • Antero Kekkonen /sd
 • Arto Satonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.1. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 12. päivänä tammikuuta 2007 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 277, 278/2006 vp, joista hallituksen esitys n:o 278 on esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi.

Samalla ilmoitetaan, että lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina 16. päivänä tammikuuta kello 12.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 908, 932, 950, 953, 955, 956, 958, 959, 962, 963, 965, 967, 968, 970, 971, 974—977, 984/2006 vp.

__________

Välikysymys 7/2006 vp: Ilmastonmuutos ja energiansaannin turvaaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Jyrki Katainen ja 40 muuta edustajaa ovat tänään 12. päivänä tammikuuta 2007 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 7 ilmastonmuutoksesta ja energiansaannin turvaamisesta (VK 7/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kataiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Jyrki Katainen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

EU:n komission tuoreen energia- ja ilmastopaketin mukaan unionin jäsenmaiden on sitouduttava yksipuolisesti leikkaamaan kasvihuonekaasujen päästöjä viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Komissio haluaa EU:n ottavan edelläkävijän roolin päästöjen leikkaamisessa.

Komission tavoite on hyvä. Ilmastonmuutos on yksi vakavimmista koko maapalloa koskevista uhkista. Mikäli päästöjä ei saada kuriin, seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Sadatmiljoonat ihmiset joutuvat muuttamaan merenpinnan kohoamisen ja kuivuuden takia, taudit leviävät, eliölajit kuolevat sukupuuttoon ja ilmaston lämpeneminen aiheuttaa tuhoisia sääilmiöitä.

Ilmastonmuutoksen ennaltaehkäisy maksaa huomattavasti vähemmän kuin se, että ei tehdä mitään. Suomen mahdollisuudet vaikuttaa suoraan maailman kokonaispäästöihin ovat kiistatta pienet. "Think globally — act locally" on kuitenkin edelleen hyvä ohjenuora. Jos esimerkiksi Matti Vanhanen ei olisi estänyt ydinvoiman lisärakentamista eduskuntaponnellaan vuonna 1992, niin Suomessa tuotettaisiin nykyistä enemmän ympäristöystävällistä kotimaista sähköä.

Vaikka maailmanlaajuisesti Suomen energiaratkaisut ovat pieni muuttuja, niin vaikutusvaltamme ei kuitenkaan tarvitse olla samaa luokkaa. Omalla panostuksellamme, esimerkillämme ja toiminnallamme voimme vaikuttaa niin EU:ssa kuin laajemmillakin kansainvälisillä foorumeilla.

Valitettavasti SDP:n ja keskustan punamultahallituksen energia- ja ilmastopolitiikkaa on leimannut päämäärättömyys ja päättämättömyys. Selvityksiä on kyllä teetetty, mutta johtopäätökset puuttuvat edelleen. Samalla kansalaisten epätietoisuus energiansaannin ja sähkön hintakehityksen osalta on vain kasvanut. Suomella olisi ollut mahdollisuus nousta EU:n energiapolitiikan suunnannäyttäjäksi, mutta tähän Vanhasen hallituksella ei ollut halua.

Hallitukselta on puuttunut koko vaalikauden ajan määrätietoinen ohjelma, jolla huolehdittaisiin tulevaisuuden energiantarpeista sekä vastattaisiin ilmastonmuutoksen väistämättä aiheuttamiin ongelmiin. Eduskunnassa oppositio on useita kertoja perännyt kaikkien päästöttömien energiaratkaisujen valmistelun välitöntä aloittamista ja mahdollisten lainsäädännöllisten esteiden kartoittamista ja poistamista. Nämä päätökset ovat edelleen hallitukselta tekemättä.

Hallitus toi eduskunnan käsittelyyn energia- ja ilmastopoliittisen selontekonsa reilu vuosi sitten. Selonteko ei sisältänyt kovin montaa uutta päätöstä, vaan perustui pitkälti jo viime vaalikaudella linjattuihin periaatteisiin. Hallitus on lisäksi teettänyt useita mm. sähkömarkkinoiden toimintaa koskevia selvityksiä, joiden osalta poliittinen yhteenveto ja toteutettavista toimista päättäminen ovat jääneet tekemättä.

Energia- ja ilmastopoliittisen selonteon hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa 2006 eduskunta hyväksyi kahdeksan lausumaa, joissa velvoitettiin hallitusta aktiivisiin toimiin ilmastopolitiikassa. Eduskunta mm. velvoitti hallituksen ryhtyvän toimiin kohtuuhintaisen energian saannin turvaamiseksi sekä huolehtimaan energiantuotannon monipuolisuudesta ja mahdollisimman suuresta omavaraisuudesta. Eduskunta myös edellytti hallituksen ryhtyvän Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella aktiivisiin toimiin kansainvälisen ilmastopolitiikan aikaansaamiseksi.

Näitä asioita edistääkseen ja patistellakseen hallitusta liikkeelle kokoomus vaati jo marraskuun lopulla pääministeriä antamaan tammikuun aikana eduskunnalle energia-asioita koskevan ilmoituksen. Tällaista ilmoitusta ei eduskunnan työskentelyaikatauluihin ole tähän mennessä merkitty.

Suomen energiariippuvuus tuonnista ei saa enää kasvaa, vaan meidän on pyrittävä energiantuotannossa nykyistä suurempaan kotimaisuusasteeseen. Päästöttömien energialähteiden osuutta energiantuotannossa on lisättävä määrätietoisesti, ja Suomen on käytettävä hyväksi kaikki uusiutuvien energialähteiden, varsinkin vesivoiman ja bioenergian, mahdollisuudet. On myös panostettava energian säästöön, hajautettuun energiantuotantoon, uusiutuviin energialähteisiin sekä uusien energiantuotantomuotojen tutkimukseen ja kehitykseen.

Tämä ei kuitenkaan millään riitä nykyisen, saati tulevan energiantarpeemme tyydyttämiseksi. Puhdas ja turvallinen kotimainen ydinvoima on parempi vaihtoehto perusvoiman tuottamiseen kuin kivihiili tai sähkön tuonnin lisääminen esimerkiksi Venäjältä.

Hallituksen energia- ja ilmastopolitiikka ei täytä näitä vaatimuksia. Hallitukselta on puuttunut määrätietoinen ohjelma, jolla huolehdittaisiin tulevaisuuden energiantarpeista sekä torjuttaisiin ilmastonmuutosta. Hallituksen toimet kansainvälisen ilmastoyhteistyön tiivistämiseksi ovat olleet riittämättömiä.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä eduskunnan jo viime kesänä hyväksymien energia- ja ilmastopoliittisten velvoitteiden toteuttamiseksi sekä

millä keinoilla hallitus aikoo turvata Suomen energiantuotannon monipuolisuuden ja mahdollisimman suuren omavaraisuuden sekä kuluttajille kohtuuhintaisen sähkön?

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

 • Jyrki Katainen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2006 vp

Lakialoite  LA 85/2005 vp, 102/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 26, 94, 103/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 31. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 139/6/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4 § hyväksytään keskustelutta.

5 §

Keskustelu:

Unto Valpas /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 5 § saa sen muodon, jonka esitin sivistysvaliokunnan lausunnon eriävässä mielipiteessä, eli tämä tarkoittaa sitä, että 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvalle poistetaan eli 5 §:n 4 momentti poistetaan.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Valppaan esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Unto Valpas ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälästä poistetaan 4 momentti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Valppaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 40 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6—9 § ja 2 luvun otsikko sekä 10 § hyväksytään keskustelutta.

11 §

Keskustelu:

Veijo Puhjo /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saisi sen muodon kuin on vastalauseessa eli että valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena on kuntien rahoitusvajeen poistaminen ja valtion rahoitusosuuden lisääminen kuntien palvelutuotannon turvaamiseksi eikä valtionosuustasoa niitattaisi nykytasoon.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Puhjon tekemää esitystä.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Veijo Puhjo ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Puhjon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

12—14 § ja 3 luvun otsikko sekä 15 § ja 4 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy hallintovaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 34. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 140/3/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4—9 § hyväksytään keskustelutta.

10 §

Keskustelu:

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

11 § ja 2 luvun otsikko, 12—18 § ja 3 luvun otsikko, 19 ja 20 § ja 4 luvun otsikko, 21 ja 22 § ja 5 luvun otsikko, 23—29 § ja 6 luvun otsikko sekä 30 ja 31 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 186/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​