Täysistunnon pöytäkirja 149/2006 vp

PTK 149/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

149. PERJANTAINA 26. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk

26.—30.1. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Reino Ojala /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Väistö /kesk

29. ja 30.1. edustajat

 • Kimmo Sasi /kok
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.1. edustajat

 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

26.1. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Lahtela /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Matti Saarinen /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

30.1.—2.2. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 25. päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu ministeri Wallinin ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin (VN 7/2006 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 993, 1005, 1006, 1014—1021/2006 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovaliokunnan mietintö n:o 45. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä istunnossa.

PTK 147/3/2006

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Erkki Pulliaisen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyisi vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 126/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 148/2/2006

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö ja luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle hyväksytään.

Pääluokka 37
Valtionvelan vähentäminen

Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentilta 94 vähennetään 70 000 000 euroa valtionvelan takaisinmaksuun osoitetusta määrärahasta lisätalousarvioaloitteen n:o 126 mukaisesti.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Pentti Tiusanen ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että momentilta 94 vähennetään 70 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 01 Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot hyväksytään.

Yleisperustelut

Keskustelu:

Kari Uotila /vas:

Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että yleisperusteluihin hyväksytään vastalauseen mukainen lausumaehdotus, jotta edes seuraavassa lisätalousarviossa autettaisiin heikompiosaisia ja turvattaisiin kuntien palveluja.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kari Uotila ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että yleisperusteluihin hyväksytään vastalauseen mukainen lausumaehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Merkitään, että eduskunta on yhtynyt mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteen n:o 126 hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen, että lisätalousarviota sovelletaan 29 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 66/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 55. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 148/4/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

4 § hyväksytään keskustelutta.

14 §

Keskustelu:

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että lukiolaisten terveydenhuoltoa ei heikennetä.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon ehdotusta.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vahasalon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Raija Vahasalo ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Vahasalon ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 33.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

25 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 177/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2006 vp

Lakialoite  LA 87, 113, 122, 131/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen