Täysistunnon pöytäkirja 150/2006 vp

PTK 150/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

150. KESKIVIIKKONA 31. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.1. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.1. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Tanja Saarela /kesk

31.1. ja 1.2. edustaja

 • Annika Lapintie /vas

31.1.—2.2. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.1. edustajat

 • Esko Ahonen /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Irja Tulonen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 25. päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 70—72/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 70 osalta lakivaliokunnan,

asian U 71 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 72 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Vaalikauden lopun täysistuntokeskustelut

Puhemies:

Ennen päiväjärjestyksen ensimmäisen ja toisen käsittelyn asioiden käsittelyä ilmoitan, että puhemiesneuvosto päätti 25.1.2007, että vaalikauden loppuun asti kaikissa hallituksen esitysten ensimmäisen ja toisen käsittelyn keskusteluissa keskustelu käydään ennen asian käsittelyä pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Esittelypuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia.

Puhemies voi nopeatahtisen keskusteluosuuden päätyttyä harkintansa mukaan keskeyttää asian käsittelyn ja siirtyä käsittelemään päiväjärjestyksen seuraavia asioita. Keskeytetyt keskustelut käydään loppuun istunnon myöhemmässä vaiheessa nopeatahtisten keskusteluosuuksien jälkeen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Wallin)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 7/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 25. päivänä tammikuuta 2007 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ympäristöministeri Wallinin selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2006 vp

Lakialoite  LA 87, 113, 122, 131/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 56. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/4/2006

3) Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 57. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi Finnvera Oyj:n säätämisestä tuloverosta vapaaksi yhteisöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2006 vp

Lakialoite  LA 133/2003 vp, 33/2004 vp, 57/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 32, 117/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 66/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/2/2006

8) Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 231/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 107/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen