Täysistunnon pöytäkirja 153/2006 vp

PTK 153/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

153. TIISTAINA 6. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jörn Donner /r
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Jouko Skinnari /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.2. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd

6.—8.2. edustaja

 • Markus Mustajärvi /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.2. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Lahtela /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Timo Seppälä /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

6. ja 7.2. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1. päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 73, 74/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 73 osalta perustuslakivaliokunnan sekä

asian U 74 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 58. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/2/2006

2) Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen (Prümin sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi muiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 36/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 36. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/3/2006

4) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2006 vp

Lakialoite  LA 87, 113, 122, 131/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/1/2006

5) Hallituksen esitys laiksi ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen toteuttamiseksi tehtyjen Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välisen sisäisen rahoitussopimuksen ja sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sisäisen menettelytapasopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2006 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat näissä ponsissa tarkoitettujen sopimusten hyväksymistä, ja kolmanteen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee eduskunnan suostumuksen antamista toisessa ponnessa tarkoitetun sopimuksen väliaikaiseen soveltamiseen. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 34/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja hallintovaliokunnan mietinnössä ehdotettu uusi 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys Maaseutuviraston toimivaltuuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 20/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 215/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 21/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7. ja 9.—27. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

1.—7. ja 9.—27. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät kuusi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 34/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 107/2004 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys merimiespalvelulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/2005 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2006 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 279/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 280/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23)  Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2006 vp

Lakialoite  LA 92/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2006 vp

Lakialoite  LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 82/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 181/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 257/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen