Täysistunnon pöytäkirja 154/2006 vp

PTK 154/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

154. KESKIVIIKKONA 7. HELMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.2. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.2. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Maija Rask /sd
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2006 vp

Lakialoite  LA 87, 113, 122, 131/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 14/2003 vp, 67/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 153/4/2006

Keskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Ulla Anttilan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viipymättä kansaneläkkeeseen liittyvän täydennysosan, joka takaa yhdessä ansioeläkkeiden kanssa jokaiselle 600 euron vähimmäiseläkkeen siten, ettei tämä nosta muiden eläkkeiden tasoa."

Ed. Leena Rauhala on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyisi vastalauseeseen 2 sisältyvän lausumaehdotuksen.

Ed. Eero Akaan-Penttilä on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyisi vastalauseeseen 3 sisältyvän lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta ed. Rauhalan ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan. Ed. Soininvaaran ehdotus on erillinen, joten siitä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Rauhalan ja ed. Akaan-Penttilän ehdotusten välillä

Ed. Rauhalan ehdotus "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 49 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 18.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta mietintöön sisältyvää lausumaehdotusta vastaan

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 81 ei-ääntä; poissa 18.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Soininvaaran ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 58. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 153/1/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

33 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 33 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Ulla Anttila /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Ed. Erkki Virtanen on ed. Ulla Anttilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Rauhalan ja ed. Virtasen ehdotusten välillä

Ed. Rauhalan ehdotus "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 93 jaa- ja 74 ei-ääntä, 12 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rauhalan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 a §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, jossa sanat "tai anniskelussa" poistetaan.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 b §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 33 b § poistetaan, mikä merkitsee, että varoitusmerkkejä ei tulisi.

Sirpa  Asko-Seljavaara  /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 71 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 9/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 9. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 153/3/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1—3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Heikki A. Ollila /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on lakiin jätetyssä vastalauseessa.

Ahti Vielma /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ollilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Heikki A. Ollila ed. Ahti Vielman kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ollilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5—11 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. ja 3. lakiehdotus

2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 254/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2006 vp

Lakialoite  LA 1/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Lisäksi ilmoitan, että tässä täysistunnossa ennen asian käsittelyn aloittamista pyydettyjen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron pituus on enintään 10 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/4/2006

5) Hallituksen esitys laiksi työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/5/2006

6) Hallituksen esitys lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2006 vp

Lakialoite  LA 85, 86/2003 vp, 13/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 82/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 59. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 6. lakiehdotus.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/3/2006

7)  Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2006 vp

Lakialoite  LA 92/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/1/2006

8) Hallituksen esitys laiksi jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2006 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 47. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 48. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Laki metsästyslain 41 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 177/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Laki nimilain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 178/2006 vp (Raija Vahasalo /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 179/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

15) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 181/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 16) ja 17) asiasta, koska kaikki lakialoitteet koskevat tuloverolain muuttamista.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

16) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 182/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

17) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 183/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

18) Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 184/2006 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 156/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 37/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 261/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 275/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta
Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 4/2006 vp

Lakialoite  LA 169/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 3/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 38/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 39/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen