Täysistunnon pöytäkirja 155/2001 vp

PTK 155/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

155. PERJANTAINA 14. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Tero Mölsä /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.12 edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

14.—20.12. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.12. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Tero Mölsä /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 13. päivänä joulukuuta 2001 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 223—236/2001 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 12. päivänä joulukuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 85, 86/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 85 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asian U 86 osalta valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Vilén ja ed. Tiura sekä varajäsenyydestä ed. Vahasalo, perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä ed. Vilén, hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Vilén ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Vilén.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä joulukuuta kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 9.

__________

Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ed. Vilén ja varajäsenyydestä ed. Ihamäki.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden Neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 18. päivänä joulukuuta kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 9.

__________

Puhemiesten kulujen korvaukset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu edustajanpalkkiosta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu valtiovarainvaliokunnan 11. päivänä joulukuuta 2001 tekemä ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille maksettavaksi korvaukseksi niistä kuluista, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1109, 1153, 1154, 1160, 1161, 1166, 1177, 1181, 1185, 1187, 1191, 1194—1199, 1201, 1203, 1213, 1216—1218, 1220, 1231/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2001 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa. Nyt päätetään ainoassa käsittelyssä Nizzan sopimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä toisessa käsittelyssä päätetyn, sopimuksen voimaansaattamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Keskustelussa on ed. Vistbacka ed. S. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Sopimuksesta ja lakiehdotuksesta äänestetään yhdessä samalla kertaa.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy sopimuksen ja lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, ne on hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen ja sen voimaansaattamista tarkoittavan lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002; Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely jatkuu.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi eilen pidetyssä varsinaisessa täysistunnossa.

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 500 000 euroa Köyliön—Haaran paikallistien peruskorjaukseen Loimaalla. (TAA 459)

 • Pertti Hemmilä /kok
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 200 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien peruskorjaukseen. (TAA 462)

 • Antero Kekkonen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 590 000 euroa Ahviontien perusparannuksen loppuun saattamiseen Anjalankoskella. (TAA 594)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa maantien 5224 perusparantamiseen välillä Lieksa—Kuhmo. (TAA 684)

 • Veijo Puhjo /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 3 300 000 euroa Kankaanpään liittymän rakentamiseen valtatiellä 23. (TAA 977)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Mynämäki—Vehmaa—Vinkkilä-tien perusparantamiseen. (TAA 1090)

 • Mauri Salo  /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa Nummi—Pusulan Koisjärven ja Someron välisen tien peruskorjaukseen. (TAA 1091)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa Turun tiepiirille alemman tieverkon parantamiseen ja uusien pyöräteiden rakentamiseen. (TAA 1092)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 1 600 000 euroa E18-tien liikenneturvallisuuden parantamiseen tieosuudella Hamina—Vaalimaa. (TAA 1189)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 15 kehittämiseen Kymenlaaksossa. (TAA 1188)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 11 000 000 euroa Oulun läänin haja-asutusalueiden tieverkon kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 1239)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa perustiestön peruskorjaukseen ja kunnostukseen. (TAA 603)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 31.24.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa alempiasteisen tiestön kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 2)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 31.24.77 lisäyksenä 650 000 euroa Pohjalantien eritasoristeyksen rakentamiseen Vammalassa. (TAA 465)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 31.24.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa moottoritien Kemi—Tornio lisärahoitukseen. (TAA 487) [Ehdotusta ei tehty]

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 31.24.77 lisäyksenä 6 700 000 euroa kahden puuttuvan sillan rakentamiseen Kemin ja Tornion väliselle moottoritielle. (TAA 1173)

 • Sulo Aittoniemi /alk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 10 000 000 euroa Tampereen ohitustien rakennustöihin välillä Lakalaiva—Ylöjärvi. (TAA 253)

 • Pertti Hemmilä  /kok
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 500 000 euroa Turun ulomman kehätien rakentamiseen. (TAA 463)

 • Leea Hiltunen /kd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 3 300 000 euroa valtatien 12 liittymän rakentamiseen Raumalla. (TAA 466)

 • Mikko Immonen /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 294 328 euroa Lehmänkurkun tieyhteyden rakentamiseen Kustavi—Uusikaupunki-tiellä.(TAA 515)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 8 409 396 euroa valtatien 8 kunnostamiseen välillä Turku—Mynämäki. (TAA 516)

 • Antero Kekkonen /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 7 500 000 euroa valtatien 6 kunnostamiseen välillä Lappeenranta— Imatra. (TAA 595)

 • Antero Kekkonen /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 15 200 000 euroa valtatien 6 tieosuuden Kouvola—Koskenkylä loppuun rakentamiseen. (TAA 596)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen Raision kohdalla. (TAA 649)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 euroa Oulu—Kiiminki-moottoritiehankkeen suunnitteluun ja käynnistämiseen. (TAA 829)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 7 000 000 euroa Jyväskylä—Kirri-tieosuuden parantamiseen (valtatie 4). (TAA 856)

 • Lauri Oinonen /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 18 rakennustöiden jatkamiseen Multian ja Ähtärin välillä. (TAA 935)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varsinais-Suomen ulomman kehätien rakentamisen aloittamiseen. (TAA 1093)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 3 360 000 euroa Tampereen läntisen ohikulkutien rakentamiseen. (TAA 1135)

 • Matti Vähänäkki /sd
 • momentille 31.24.79 lisäyksenä 1 600 000 euroa valtatien 26 parantamiseen välillä Taavetti (Luumäki) —Summa (Vehkalahti). (TAA 1331)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 567)

 • Seppo Lahtela /kesk
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 758)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 31.25.50 lisäyksenä 6 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 2)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 31.30.77 lisäyksenä 20 500 000 euroa Ajoksen satamahanke 2000:n toteuttamiseen Kemissä. (TAA 488)

 • Erkki Kanerva /sd
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 30 600 000 euroa Niirala—Säkäniemi- ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes-rataosuuksien sähköistämiseen. (TAA 545)

 • Paula  Lehtomäki  /kesk
 • momentille 31.40.21 lisäyksenä 150 000 euroa Nurmeksen ja Kontiomäen välisen rataosuuden perusparannuksen suunnitteluun. (TAA 775)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa rautateiden tasoristeysten poistamiseen Seinäjoen ja Oulun välillä. (TAA 831)

 • Pentti Tiusanen /vas
 • momentille 31.40.77 lisäyksenä 4 365 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Lahti—Imatra. (TAA 1191)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 339 000 euroa suunnittelun aloittamiseen Leppävaaran kaupunkiradan jatkamiseksi Lohjalle. (TAA 424)

 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 10 000 000 euroa pääradan lisäraiteiden rakentamiseen välille Kerava—Järvenpää. (TAA 824)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 8 409 396 euroa Jyväskylä—Haapajärvi-rataosuuden kunnostamiseen. (TAA 858)

 • Matti Vähänäkki /sd
 • momentille 31.40.78 lisäyksenä 1 600 000 euroa eteläisen rannikko-HELI-radan suunnitteluun. (TAA 1332)

 • Mikko Immonen /vas
 • momentille 31.60.63 lisäyksenä 335 000 euroa kevytkalustokokeiluun Turku—Uusikaupunki-radalla. (TAA 517)

  Keskustelu:

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Mauri Salo /kesk:

  Kannatan.

  Antero Kekkonen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan ed. Kekkosen ehdotusta.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Erkki Kanerva /sd:

  Kannatan ed. Kähkösen ehdotusta.

  Veijo Puhjo /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Katja Syvärinen /vas:

  Kannatan.

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 6—8.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 6—8.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 9 ja 10.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 15.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 17, koska minun ehdotuksessani nämä Kemin ja Tornion välisen moottoritien puuttuvat sillat näyttävät syntyvän halvemmalla kuin edustajatoverin ehdotuksessa.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Leea Hiltunen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 20.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 21 ja 22.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Antero Kekkonen /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 23 ja 24.

  Markku Laukkanen /kesk:

  Kannatan.

  Marjaana  Koskinen  /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Heli Paasio /sd:

  Kannatan.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Petri  Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 27 ja teen ehdotuksen n:o 28.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 30.

  Tero Rönni /sd:

  Kannatan.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 33.

  Lauri   Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 33.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 35.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 36.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan ehdotusta ja luovun ehdotuksesta n:o 37.

  Erkki Kanerva /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 38, Pohjois-Karjalan elämänlanka.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Kannatan ehdotusta.

  Paula  Lehtomäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 39.

  Matti Väistö /kesk:

  Kannatan.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 40.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 41.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Kannatan.

  Merikukka  Forsius  /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 42.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta ja teen ehdotuksen n:o 43.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Petri  Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 44.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 44.

  Matti Vähänäkki /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 45.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Kannatan ed. Vähänäkin ehdotusta.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 46.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—12, 14, 15, 17—33, 35, 36 ja 38—46 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö ja luku 20 Ajoneuvohallintokeskus hyväksytään.

  Luku 24 Tiehallinto

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Puhjon ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kemppaisen ehdotus n:o 12 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 14 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksen n:o 12 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 14 välillä

  Ehdotus n:o 12 "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 75 jaa- ja 64 ei-ääntä, 42 tyhjää; poissa 18.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 12.

  2) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 12 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 162 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Aittoniemen ehdotus n:o 18 ja ed. Kuopan ehdotus n:o 30 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 30 ja ed. Aittoniemen ehdotuksen n:o 18 välillä

  Ehdotus n:o 30 "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 48 ei-ääntä, 30 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 30.

  2) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 30 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Hiltusen ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 50 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Koskisen ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 163 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 21 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä olevat lausumaehdotukset 6—8 hyväksytään.

  Luku 25 Tienpidon valtionavut

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 32, ed. S. Lahtelan ehdotus n:o 33 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 35 ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Vihriälän ja ed. S. Lahtelan ehdotusten välillä, sitten voittaneesta ehdotuksesta ed. Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 35 ja ed. S. Lahtelan ehdotuksen n:o 33 välillä

  Ehdotus n:o 35 "jaa", ehdotus n:o 33 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 21 ei-ääntä, 39 tyhjää; poissa 19.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 35.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 32 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 35 välillä

  Ehdotus n:o 32 "jaa", ehdotus n:o 35 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 62 ei-ääntä, 35 tyhjää; poissa 18.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 32.

  3) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 32 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 26 Tieliikelaitos hyväksytään.

  Luku 30 Merenkulkulaitos

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 36

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 36 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 9 hyväksytään.

  Luku 32 Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen hyväksytään.

  Luku 40 Ratahallintokeskus

  Äänestys ed. E. Kanervan ehdotuksesta n:o 38

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 38 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lehtomäen ehdotuksesta n:o 39

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 39 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 40

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 40 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 41

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 41 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 19.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 42

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 42 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 24 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mertjärven ehdotuksesta n:o 43

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 43 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 44

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 44 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vähänäkin ehdotuksesta n:o 45

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 45 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 166 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 10 hyväksytään.

  Luku 50 Ilmailulaitos ja luku 52 Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut hyväksytään.

  Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 46

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 46 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 18 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 11 hyväksytään.

  Luku 72 Viestinnän korvaukset ja avustukset, luku 80 Ilmatieteen laitos, luku 81 Merentutkimuslaitos ja luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot sekä pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi eilen pidetyssä varsinaisessa täysistunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 32.10.22 lisäyksenä 1 000 000 euroa pk-yrityksille puuosaamisen kehittämispalvelujen tukemiseen TE-keskusten kautta. (TAA 1095)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.20.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että julkisen teknologiarahoituksen jälkeenjääneisyys kurotaan umpeen." (Vastalause 2)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.20.40 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että momentin määrärahasta suunnataan 30 000 000 euroa keskusten ulkopuolisten alueiden teknologian ja osaamisen perustan vahvistamiseen." (Vastalause 2)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 832)

 • Lauri Kähkönen /sd
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 34 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ja että momentin perusteluissa lausuttaisiin: "Määrärahasta osoitetaan 6 700 000 euroa Pohjois-Karjalan kehittämishankkeisiin." (TAA 686)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 6 500 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen ja että momentin perusteluja muutetaan siten, että "investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea ja yritysten toimintaympäristötukea sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaista kansainvälistymistukea saa vuonna 2002 myöntää 16 819 000 euron sijasta 33 000 000 euroa". (Vastalaluse 2)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 5 000 000 euroa kyläkauppojen investointien tukemiseen. (Vastalause 1)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentin 32.30.45 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää TE-keskusten kautta pk-yrittäjille suunnatun koulutuksen järjestämiseen." (TAA 1096)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentin 32.40.50 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että kauppa- ja teollisuusministeriö laatii selvityksen kuluttajajärjestöjen todellisen toiminnan laajuudesta ja jäsenmäärästä sekä ottaa nämä huomioon jakaessaan niille valtionavustuksia." (Vastalause 2)

 • Markku  Laukkanen  /kesk
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 2 000 000 euroa energiatukeen. (Vastalause 2)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 2 000 000 euroa kotimaisen lämpöenergiatuotannon investointeihin. (TAA 1097)

  Keskustelu:

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Markku  Laukkanen  /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 2 ja 3.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan molempia ehdotuksia.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Lauri Kähkönen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Erkki Kanerva /sd:

  Kannatan.

  Markku  Laukkanen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Kannatan.

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Markku  Laukkanen  /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 9 ja 10.

  Seppo Kääriäinen  /kesk:

  Kannatan molempia ehdotuksia.

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—11 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 10 Hallinto

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 28.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Teknologiapolitiikka

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Yrityspolitiikka

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kähkösen ehdotus n:o 5 ja ed. Laukkasen ehdotus n:o 6 ovat momentin 45 määrärahaehdotusten osalta vastakkaisia, joten siltä osin niistä on ensin äänestettävä keskenään ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Lopuksi äänestetään kummankin ehdotuksen perusteluosasta erikseen mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  Määrärahaa koskevat äänestykset:

  1) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksen n:o 6 ja ed. Kähkösen ehdotuksen n:o 5 välillä

  Ehdotus n:o 6 "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 38 ei-ääntä, 20 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 6.

  2) Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 6 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on määrärahan osalta hyväksynyt mietinnön.

  Perusteluja koskevat äänestykset:

  Äänestys ed. Kähkösen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Mietinnössä luvun kohdalla oleva lausumaehdotus 12 hyväksytään.

  Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Kansainvälistymispolitiikka hyväksytään.

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Äänestys ed. Laukkasen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 120 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 70 Omistajapolitiikka ja pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 33
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/3/2001

  Pääluokka 34
  Työministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/3/2001

  Pääluokka 35
  Ympäristöministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/3/2001

  Pääluokka 36
  Valtionvelan korot

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Päätökset:

  Luku 01 Euromääräisen velan korko, luku 03 Valuuttamääräisen velan korko ja luku 09 Muut menot valtionvelasta hyväksytään.

  Pääluokka 37
  Valtionvelan vähentäminen

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta hyväksytään.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 156/3/2001

  3) Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 25/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Lakialoite laiksi poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Lakialoite  LA 156/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta 2001

  Mietintöjen pöydällepano

  Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2001 vp

  Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 12.

  Täysistunto lopetetaan kello 22.06.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​