Täysistunnon pöytäkirja 157/2002 vp

PTK 157/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

157. TORSTAINA 5. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä sivistysvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2002 vp

Lakialoite  LA 77/1999 vp, 14, 186/2000 vp, 32, 55, 81/2001 vp, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 182, 245, 267/2000 vp, 201, 204/2001 vp, 128/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 142/2001 vp, 77, 88/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2000 vp, 121/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2002 vp

Lakialoite  LA 150/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 246/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6.—10. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—4. sekä 6.—10. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien 5., 11. ja 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 86/2000 vp, 159/2001 vp, 8, 154/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi lauantaina kello 11.

Täysistunto lopetetaan kello 21.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​