Täysistunnon pöytäkirja 160/2002 vp

PTK 160/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

160. KESKIVIIKKONA 11. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Riitta Korhonen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.12. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.12. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Klaus Bremer /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Hannu Takkula /kesk

11.—13.12. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.12. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

11. ja 12.12. edustaja

 • Osmo Puhakka /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 261/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Keränen ed. Rehulan kannattamana ehdottanut, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen sijasta hyväksytään vastalauseeseen sisältyvä lausumaehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät 1., 2. ja 4. lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä 3. lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Keräsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 84 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 67.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144, 258/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä hallituksen esitysten pohjalta päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2002 vp

Lakialoite  LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 164/1/2002

5) Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2002 vp

Lakialoite  LA 77/1999 vp, 14, 186/2000 vp, 32, 55, 81/2001 vp, 43, 54, 71, 80, 90, 129/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 182, 245, 267/2000 vp, 201, 204/2001 vp, 128/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 8/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 142/2001 vp, 77, 88/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 156/2000 vp, 121/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2002 vp

Lakialoite  LA 150/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 246/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. ja 6.—10. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 164/2/2002

9) Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvä Leivonmäen kansallispuistoa koskeva kartta on väripainoksena nähtävissä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 86/2000 vp, 159/2001 vp, 8, 154/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 21/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

13) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 44. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

14) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 45. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Ainoa käsittely

Asetus  A 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 28/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 28.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Ainoa käsittely

Asetus  A 2/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 29/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 29.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Ainoa käsittely

Asetus  A 3/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 30/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 30.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Laki aravalain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2002 vp (Matti Vanhanen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

21) Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 157/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 160/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

23) Ammattikorkeakoululaki

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 161/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 23.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​