Täysistunnon pöytäkirja 165/2002 vp

PTK 165/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

165. MAANANTAINA 16. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ismo Seivästö /kd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Katja Syvärinen /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Seppo Kanerva /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Timo E. Korva /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.12. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Jari Vilén /kok

16. ja 17.12. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

16.—19.12. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.12. edustajat

 • Ismo Seivästö /kd
 • Hannu Takkula /kesk

16.—21.12. edustaja

 • Osmo Soininvaara /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.12. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Erkki Kanerva /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 13. päivänä joulukuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 170—178/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 132, 249, 253/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2002 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1523/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 40. Viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa hyväksyttiin talousarvioesityksen käsittelyssä noudatettava menettelytapa.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot. Niiden jälkeen huomenna tiistaina jatkuva yleiskeskustelu käydään nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

(Hälinää) Pyydän kaikkia edustajia asettumaan paikoilleen. On talousarviomietinnön esittelypuheenvuoro. Pyydän hiljaisuutta saliin.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 166/1/2002

2) Ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille tulevasta määrärahasta niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

Ainoa käsittely

Valtiovarainvaliokunnan kirjelmä  M 2/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan tekemä ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehille maksettavaksi korvaukseksi niistä kuluista, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana. Valtiovarainvaliokunnan kirjelmä jaettiin edustajille viime perjantaina pidetyssä istunnossa.

Valtiovarainvaliokunnan ehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 22/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2001 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 21/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 246/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 243/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 86/2000 vp, 159/2001 vp, 8, 154/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ed. Takkula merkitään läsnä olevaksi.

__________

11) Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 11/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä, ja toiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee siinä tarkoitetun suosituksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ed. Korva merkitään läsnä olevaksi.

__________

12) Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​