Täysistunnon pöytäkirja 22/2006 vp

PTK 22/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. PERJANTAINA 10. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.3. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd

10.—15.3. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

10.—16.3. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

12.—15.3. edustajat

 • Johannes Koskinen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

13. ja 14.3. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Kimmo Sasi /kok

13.—17.3. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.3. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.3. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jere Lahti /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

10.—14.3. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 10. päivänä maaliskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 12—14/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1058, 1059, 1079, 1081—1085/2005 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 9. päivältä maaliskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko siirtymäaikalain vaikutuksista sekä työvoiman ja palvelujen vapaan liikkuvuuden vaikutuksista työmarkkinatilanteeseen eri aloilla (VNS 1/2006 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Perustuslakivaliokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Sinikka Hurskainen vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 14. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Ilkka Kanerva pyytää vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 14. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 20/5/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen pohjautuva 1. lakiehdotus

1—3 § ja 1 luvun otsikko sekä 4—10 § ja 2 luvun otsikko ja I osan otsikko,

11—14 ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko, 15—24 § ja 15 §:n edellä oleva väliotsikko, 25—34 § ja 25 §:n edellä oleva väliotsikko, 35—53 § ja 35 §:n edellä oleva väliotsikko, 54—62 § ja 54 §:n edellä oleva väliotsikko ja 3 luvun otsikko sekä 63—69 § ja 63 §:n edellä oleva väliotsikko, 70—75 § ja 70 §:n edellä oleva väliotsikko, 76—79 § ja 76 §:n edellä oleva väliotsikko, 80 ja 81 § ja 80 §:n edellä oleva väliotsikko, 82 ja 83 § ja 82 §:n edellä oleva väliotsikko, 84—91 § ja 84 §:n edellä oleva väliotsikko ja 4 luvun otsikko, 92—95 § ja 5 luvun otsikko sekä 96 ja 97 § hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

98 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 50.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

99 ja 100 § ja 6 luvun otsikko, 101—111 § ja 7 luvun otsikko, 112—127 § ja 8 luvun otsikko sekä 128—140 § ja 9 luvun otsikko ja II osan otsikko,

141—151 § ja 141 §:n edellä oleva väliotsikko ja 152 § hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

153 §

Keskustelu:

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Äskeisen taitetun indeksin poistamista koskevan ehdotuksen jälkeen teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa, että vuotuisista työeläkemaksujen korotuksista on päätettävä lailla.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Virtasen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 123 jaa- ja 26 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 49.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

154—164 § ja 152 §:n edellä oleva väliotsikko ja 10 luvun otsikko, 165—172 § ja 11 luvun otsikko, 173—185 § ja 12 luvun otsikko sekä 186—190 § ja 13 luvun otsikko ja III osan otsikko,

191—210 § ja 14 luvun otsikko sekä 211—219 § ja 15 luvun otsikko ja IV osan otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisina.

Hallituksen esitykseen pohjautuvien 2., 3. ja 5. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​