Täysistunnon pöytäkirja 65/2004 vp

PTK 65/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

65. TORSTAINA 27. TOUKOKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Sari Essayah /kd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Suvi Lindén /kok
 • Bjarne Kallis /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.5. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

27. ja 28.5. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Ahti Vielma /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.5. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

27.5.—14.6. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.5. edustajat

 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Reino Ojala /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jari Vilén /kok

27. ja 28.5. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2003

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kirjelmän ohella viime huhtikuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003 (K 6/2004 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä ensimmäisessä istunnossa.

PTK 63/4/2004

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2004 vp

Lakialoite  LA 132/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 2, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 66/1/2004

4) Hallituksen esitys laiksi metsälain muuttamisesta
Lakialoite laiksi metsälain muuttamisesta

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2003 vp

Lakialoite  LA 154/2003 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 3/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 5/2004 vp

Lakialoite  LA 141/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö n:o 3, josta ilmenee, että suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään päätökseen.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) B liitteen (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen (RID) muutosten hyväksymisestä ja laiksi liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2004 vp (Minna Sirnö /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2004 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2004 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2004 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin ja kielilakiin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2004 vp

Lakialoite  LA 59/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​