Täysistunnon pöytäkirja 76/2013 vp

PTK 76/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

76. KESKIVIIKKONA 4. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—17.04), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.04—18.57) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.57—19.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mika Niikko /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Raimo Piirainen /sd
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 8 edustajaa:

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (14.17)
 • Mikaela Nylander /r (14.17)
 • Pekka Haavisto /vihr (14.18)
 • Pentti Oinonen /ps (14.30)
 • Raimo Piirainen /sd (14.37)
 • Merja Kuusisto /sd (14.38)
 • Pauliina Viitamies /sd (14.38)
 • Elisabeth Nauclér /r (19.28)

__________

Vapautus edustajantoimesta

Puhemies Eero Heinäluoma:

Astrid Thors on eduskunnalle osoittamassaan, 16.8.2013 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 4.9.2013 lukien tultuaan nimitetyksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön neuvoston vähemmistövaltuutetuksi. Puhemiesneuvosto puoltaa edustaja Thorsin pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Astrid Thorsille myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 4.9.2013 lukien.

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä valtioneuvosto on 27.6., 1.8., 8.8., 21.8 ja 29.8.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 77—91/2013 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 27.6., 4.7., 11.7., 18.7., 1.8. ja 29.8.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 44—55/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 44 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 45, 49—51, 54 ja 55 liikenne- ja viestintävaliokunnan,

asioista U 46 ja 47 talousvaliokunnan,

asioista U 48 ja 52 valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 53 sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 309, 329, 386, 415, 418, 425, 444, 447, 452—626, 628—679, 684, 685, 687, 690/2013 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kansaneläkelaitoksen valtuutetut ovat 4.6.2013 antaneet eduskunnalle toimintakertomuksensa vuodelta 2012 (K 8/2013 vp), ja Valtiontalouden tarkastusvirasto on 28.6.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2012 kunnallisvaaleissa (K 15/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus rakenteellisista uudistuksista

Keskustelu

Pääministerin ilmoitus  PI 3/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan pääministerin ilmoitus rakenteellisista uudistuksista.

Pääministerin ilmoituksen johdosta käydään keskustelu. Pääministerin puheenvuoron jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia. Sen jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 1 minuutin mittaisia puheenvuoroja, jotka varataan V-painiketta käyttäen. Tämä keskustelu jatkuu noin klo 17 saakka.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 75/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistöverolain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 76/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 77/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 78/2013 vp

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 79/2013 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain 18 luvun 16 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 80/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 81/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta sekä rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2013 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.9.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 19.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​