Täysistunnon pöytäkirja 79/2006 vp

PTK 79/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. KESKIVIIKKONA 6. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Lyly Rajala /kok
 • Maija Rask /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Mari Kiviniemi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

6. ja 7.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Astrid Thors /r
 • Jari Vilén /kok

6.—8.9. edustajat

 • Roger Jansson /r
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Veijo Puhjo /vas
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Kari Uotila /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Lasse Virén /kok

6.—8.9. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

6.—12.9. edustaja

 • Iivo Polvi /vas

__________

Ympäristövaliokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Christina Gestrin vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ympäristövaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 7. päivänä syyskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:

suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Rosa Meriläinen,

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Heidi Hautala ja varajäseneksi ed. Rosa Meriläinen,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Johanna Sumuvuori,

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Janina Andersson ja varajäseneksi ed. Jyrki Kasvi,

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi ed. Marjukka Karttunen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Reijo Paajanen,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Mikaela Nylander ja varajäseniksi edustajat Marjukka Karttunen ja Merikukka Forsius,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi ed. Paula Risikko,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Sari Sarkomaa,

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Marjukka Karttunen ja varajäseneksi ed. Johanna Sumuvuori,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseniksi edustajat Rosa Meriläinen ja Pehr Löv sekä varajäseneksi ed. Paula Risikko sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Oras Tynkkynen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Janina Andersson.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 71/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 83/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

5) Hallituksen esitys laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren 24 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Marokon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi, laiksi vammaisetuuksista ja laiksi eläkkeensaajan asumistuesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

11) Hallituksen esitys työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2006 vp

Keskustelu päättyy.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja korvauksista sekä tuloverolain 70 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 87 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys vuoden 1989 kansainvälisen meripelastusyleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta sekä vuoden 1910 erinäisten meriapua ja meripelastusta koskevien määräysten yhdenmukaistuttamisesta tehdyn kansainvälisen sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 4 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

19) Hallituksen esitys laiksi lapsipornografian levittämisen estotoimista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

22) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi Tieteellisten seurain valtuuskunnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen sisäinen kuntoutusyhtiö Petrean muuttamisesta säätiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys tuloverotuksen siirtohinnoittelua koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laiksi sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

29) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon (UNIFIL — United Nations Interim Force in Lebanon) Libanonissa

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö   UaVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen