Täysistunnon pöytäkirja 82/2004 vp

PTK 82/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. KESKIVIIKKONA 23. KESÄKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Satu Hassi /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Hannu Takkula /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jere Lahti /kok
 • Johannes Koskinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.6. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

23. ja 24.6. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

28.—30.6. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Skinnari /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.6. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr

24.6. edustaja

 • Raimo Vistbacka /ps

28.6.—2.7. edustaja

 • Reijo Paajanen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 93, 103/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2004 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 1—55/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 10. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/4/2004

Eduskunta ryhtyy lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Esitellään menot.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 66 lisäystä 8 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön lisätalousarvioaloitteen n:o 1 mukaisesti.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut momentille 66 lisäystä 8 000 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Luku 75 Poliisitoimi

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin lisätalousarvioaloitteen n:o 2 mukaisesti. Lisää rahaa poliiseille!

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 1 500 000 euroa poliisin toimintamäärärahoihin lisätalousarvioaloitteen n:o 3 mukaisesti.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Halmeen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa.

Ed. Tony Halme on ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentille 21 lisäystä 1 500 000 euroa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin vastakkain ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys ed. Halmeen ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Halmeen ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 57 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 21.

( Ään. 2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Halmeen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Halmeen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Halmeen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 90 Rajavartiolaitos ja luku 97 Avustukset kunnille hyväksytään.

Luku 98 Alueiden kehittäminen

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti momentin 61 perusteluista poistettavaksi maksatusrajoituksen: "Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta." Ehdotan myös vastalauseen 2 mukaisesti momentin 62 perusteluista poistettavaksi maksatusrajoituksen: "Myöntämisvaltuuden lisäyksen osalta päätöksiä maksatuksista saa tehdä sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen esityksen asianomaisen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta." Tämä merkitsee sitä, että uusia maksatusrajoituksia ei tulisi EU-tukien maksuun.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotuksia. Lisäksi ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti luvun perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että lisämäärärahat Kainuun hallintokokeiluun osoitetaan kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa."

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentin 61 perusteluista poistettavaksi toisen kappaleen.

Samoin on ed. Mikko Kuoppa ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut momentin 62 perusteluista poistettavaksi toisen kappaleen.

Ed. Kari Uotila on ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut, että luvun perusteluihin hyväksytään vastalauseen 2 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Momentti 26.98.61

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 26.98.62

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun perustelut

Mietintö "jaa", ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

Luku 10 Puolustusvoimat

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että momentin 16 perusteluissa lausuttaisiin: "että momentti poistetaan lisätalousarviosta ja että vähennettäväksi esitetyt varat voidaan käyttää Imperial-muutoksen toteuttamiseen". Tämä tarkoittaa sitä, että säästyvät noin miljoona euroa voidaan käyttää Hornetien kunnostamiseen.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että momentin 16 perusteluihin hyväksytään vastalauseen 1 mukainen lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta hyväksytään.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Luku 01 Valtiovarainministeriö hyväksytään.

Luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle

Keskustelu:

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan lisätalousarvioaloitteen n:o 4 mukaisesti momentilta 32 vähennettäväksi 6 150 000 euroa Ahvenanmaan maakunnalle esitetyn ylimääräisen määrärahan poistamiseksi.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soinin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Timo Soini ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut momentilta 32 poistettavaksi sille ehdotettu 6 150 000 euron määräraha.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 7 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Tullilaitos ja luku 60 Senaatti-kiinteistöt hyväksytään.

Pääluokka 29
Opetusministeriön hallinnonala

Luku 01 Opetusministeriö hyväksytään.

Luku 40 Yleissivistävä koulutus

Keskustelu:

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 800 000 euroa peruskoulun luokkakoon pienentämiseksi.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kangas ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut momentille 41 lisäystä 800 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 5 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 88 Tiede, luku 90 Taide ja kulttuuri ja luku 98 Liikuntatoimi hyväksytään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuet ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan liitännäistoimenpiteet

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 41 lisäystä 4 000 000 euroa maatalouden alasajon pysäyttämiseksi.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut momentille 41 lisäystä 4 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 6 mukaisesti.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen hyväksytään.

Luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta

Momentin 30.31.44 määräraha

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 44 lisäystä 5 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen, ettei metsureita tarvitse lomauttaa loppuvuodesta.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 44 lisäystä 5 000 000 euroa, että puuntuotanto jatkuu normaalina.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Janina Andersson  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 44 lisäystä 5 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen.

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anderssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on tehty kolme ehdotusta siitä, että momentille 44 lisätään 5 000 000 euroa:

ed. Jari Koskisen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana tekemä vastalauseen 1 mukainen ehdotus,

ed. Mikko Immosen ed. Mikko Kuopan kannattamana tekemä vastalauseen 2 mukainen ehdotus sekä

ed. Janina Anderssonin ed. Anni Sinnemäen kannattamana tekemä vastalauseen 3 mukainen ehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", edustajien Anderssonin, Immosen ja Jari Koskisen ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentin 30.31.44 perustelut

Keskustelu:

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentin 44 perusteluja muutettavaksi siten, että vuonna 2004 saa tehdä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisia tukipäätöksiä enintään 75 000 000 eurolla, mistä saa aiheutua valtiolle menoja myös myöhempinä vuosina.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Immosen ehdotusta.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentin 44 perusteluja muutettavaksi siten, että tukipäätöksiä saa tehdä enintään 8 000 000 eurolla. Tämä on saman suuntainen kuin ed. Immosen ehdotus.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Immonen ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut perusteluihin vastalauseeseen 2 sisältyvää lausumaa.

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut perusteluihin vastalauseeseen 1 sisältyvää lausumaa.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Jari Koskisen ja ed. Immosen ehdotusten välillä

Ed. Jari Koskisen ehdotus "jaa", ed. Immosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 50 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 12 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Jari Koskisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 23.

( Ään. 13 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 50 lisäystä 350 000 euroa, mikä tarkoittaa perustelujen osalta sitä, että Metsämuseosäätiö Lusto saa puuttuvat rahat eli 350 000 euroa. Muuten hallista jää katto uupumaan.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että momentille 50 lisätään 350 000 euroa ja että momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan vastalauseessa 1 ehdotetulla tavalla.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 33 Metsähallitus, luku 41 Kala-, riista- ja porotalous sekä luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito hyväksytään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Luku 01 Liikenne- ja viestintäministeriö hyväksytään.

Luku 24 Tiehallinto

Momentti 31.24.21

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 42 800 000 euroa pääteiden turvallisuuden parantamiseksi. Tällä säästettäisiin monia ihmishenkiä.

Jyri Häkämies /kok:

Puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 42 800 000 euroa vastalauseen 2 mukaisesti.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 4 000 000 euroa.

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 50 000 000 euroa, perustienpitoon lisää rahaa.

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 55 500 000 Kaakkois-Suomen tieverkoston kehittämiseen välittömästi.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kuosmasen hyvää ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 5 000 000 euroa, joka tarkoittaa, että parannetaan Nelostietä, joka on Suomen vilkkain rekka-autotie.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan tekemää ehdotusta.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 4 500 000 euroa valtatien 9 Lehmussuon eritasoliittymän rakentamiseen Urjalaan. Lisäksi ehdotan momentille 21 lisäystä 4 300 000 euroa valtatien 3 liikenneturvallisuuden parantamiseen, keskikaiteellisten ohituskaistojen rakentamiseen, liittymäjärjestelyihin ja kevyen liikenteen järjestelyihin välillä Hämeenkyrö—Ikaalinen.

Minna Sirnö /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan tekemiä ehdotuksia.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 7 000 000 euroa, jolla Itä-Suomen valtaväylää Viitostietä parannetaan Mikkelin kohdalla. Kysymys on liikenneturvallisuudesta.

Pekka Kuosmanen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Nepposen tekemää ehdotusta.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 3 000 000 euroa tieosuuden Hamina—Vaalimaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Herra puhemies! Lisäksi ehdotan momentille 21 lisäystä 1 000 000 euroa Hamina—Taavetti-tien perusparannuksen aloittamiseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen tekemiä ehdotuksia.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset lisäyksistä momentille 21:

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 1 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Ed. Kari Uotila on ed. Iivo Polven kannattamana ehdottanut, että vastalauseeseen 2 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Kari Kärkkäisen kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteen n:o 11 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteen n:o 9 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Pekka Kuosmanen on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteen n:o 12 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteen n:o 17 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Minna Sirnön kannattamana ehdottanut, että 1) lisätalousarvioaloitteen n:o 18 mukainen ehdotus ja 2) lisätalousarvioaloitteen n:o 19 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Olli Nepponen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteen n:o 16 mukainen ehdotus hyväksytään.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että 1) lisätalousarvioaloitteen n:o 20 mukainen ehdotus ja 2) lisätalousarvioaloitteen n:o 26 mukainen ehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestään ed. Vistbackan ehdotuksesta ed. Kankaanniemen ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Ed. Jari Koskisen ehdotus ja ed. Uotilan ehdotus ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, ja niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Kankaanniemen ja ed. Vistbackan ehdotusten välillä

Ed. Kankaanniemen ehdotus "jaa", ed. Vistbackan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 60 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 20.

( Ään. 15 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kankaanniemen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 66 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Jari Koskisen ja ed. Uotilan ehdotuksista mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ja ed. Uotilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 70 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 142 jaa- ja 36 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 20.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 19 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 20 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuopan 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuopan 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 21 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Nepposen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 20.

( Ään. 22 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 36 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 21.

( Ään. 23 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 33 ei-ääntä; poissa 22.

( Ään. 24 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentti 31.24.79

Keskustelu:

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 150 000 000 euroa E18-tien Koskenkylän ja Kotkan välisen moottoritien rakentamiseen ja uusimiseen. Meillä on kiire tehdä päätös, että Koskenkylän ja Kotkan välille ruvetaan rakentamaan moottoritietä. Se on vientitie itään.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuosmasen ehdotusta, mutta kuitenkin totean, että Koskenkylästä Loviisaan menee jo moottoriliikennetie.

Pekka  Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 119 000 000 euroa valtatielle 6 välille Lappeenranta—Imatra. Lisäksi ehdotan 73 000 000 euroa lisäystä moottoriväylän rakentamiseen valtatielle 7 välille Hamina—Vaalimaa. Vielä ehdotan lisäyksenä 37 000 000 euroa valtatien 15 Kotkan ja Kouvolan välisen tieosuuden kehittämiseen.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuosmasen ehdotuksia.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 17 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen välillä Lusi—Mikkeli.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Nepposen tekemää ehdotusta.

Petri Salo /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 2 500 000 euroa valtatien 8 Sepänkylän ohikulkutien rakentamiseen. Vielä ehdotan lisäyksenä 2 000 000 euroa Kokkolan satamatien rakentamiseen.

Paula Risikko /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Petri Salon tekemiä ehdotuksia.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan lisäyksenä 1 000 000 euroa Loviisa—Kotka-tieosuuden nykyisen tielinjauksen mukaisen moottoriliikennetien rakentamiseen.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset lisäyksistä momentille 79:

Ed. Pekka Kuosmanen on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että 1) lisätalousarvioaloitteeseen n:o 30 sisältyvä ehdotus, 2) aloitteeseen n:o 31 sisältyvä ehdotus, 3) aloitteeseen n:o 32 sisältyvä ehdotus ja 4) aloitteeseen n:o 34 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Ed. Olli Nepponen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että aloitteeseen n:o 35 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Ed. Petri Salo on ed. Paula Risikon kannattamana ehdottanut, että 1) aloitteeseen n:o 40 sisältyvä ehdotus ja 2) aloitteeseen n:o 39 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että aloitteeseen n:o 42 sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat erillisiä, ja niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Kuosmasen 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 14 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25.

( Ään. 25 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 161 jaa- ja 13 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.

( Ään. 26 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen 3) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen 3) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 12 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 26.

( Ään. 27 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen 4) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen 4) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 10 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 23.

( Ään. 28 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Nepposen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Nepposen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 29 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon 1) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Salon 1) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 30 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Salon 2) ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Salon 2) ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 31 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 25.

( Ään. 32 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luvun 31.24 perustelut

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lisätalousarvioaloitteeseen n:o 43 sisältyvä lausuma osakemyyntitulojen järkevästä käytöstä hyväksytään.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Toimi Kankaanniemi ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että lisätalousarvioaloitteeseen n:o 43 sisältyvä lausuma hyväksytään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 26.

( Ään. 33 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 40 Ratahallintokeskus

Keskustelu:

Janina  Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 25 000 000 euroa perusradanpitoon, jotta voisimme hallitusohjelman mukaisesti antaa sen voiton, jonka VR on tiukalla taloudella ja kovilla lipunhinnoilla saanut, radanpitoon eikä lomauteta hyviä miehiä.

Anni  Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Janina Anderssonin ehdotusta ja olen varma, että monet muutkin kannattavat.

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa puhemies! Varmuuden vuoksi ehdotan momentille 21 lisäystä 25 000 000 euroa perusradanpidon korjausinvestointeihin.

Jyri  Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen hyvää ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 25 000 000 euroa perusradanpitoon siten, että ratojen kunnostustyöt ja työllisyys voidaan turvata, mikä on valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston yksimielinen kanta.

Anne Huotari /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 20 000 000 euroa perusradanpidon määrärahoihin.

Timo Soini /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Vistbackan ehdotusta.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan momentille 21 lisäystä 16 000 000 euroa rataosuuksien Lahti—Kouvola—Vainikkala ja Viipuri—Pietari—Moskova saneeraussuunnitteluun.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kuosmasen ehdotusta. Lisäksi ehdotan, että momentille 21 otetaan lisäystä 3 200 000 euroa rataosuuden Kouvola—Parikkala nykyaikaistamiseen.

Pekka  Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset lisäyksistä momentille 21:

Ed. Janina Andersson on ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut lisäystä 25 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Ed. Jari Koskinen on ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut lisäystä 25 000 000 euroa vastalauseen 1 mukaisesti.

Ed. Kari Uotila on ed. Anne Huotarin kannattamana ehdottanut lisäystä 25 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 45 mukaisesti.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut lisäystä 20 000 000 euroa aloitteen n:o 46 mukaisesti.

Ed. Pekka Kuosmanen on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut lisäystä 16 000 000 euroa aloitteen n:o 48 mukaisesti.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut lisäystä 3 200 000 euroa aloitteen n:o 49 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Puhemies:

Ed. Anderssonin ehdotus, ed. Jari Koskisen ehdotus ja ed. Uotilan ehdotus ovat saman sisältöiset, joten ensin äänestetään niistä yhdessä ed. Vistbackan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

1) Äänestys Vistbackan ehdotuksen ja edustajien Anderssonin, Jari Koskisen ja Uotilan ehdotusten välillä

Ed. Vistbackan ehdotus "jaa", edustajien Anderssonin, Jari Koskisen ja Uotilan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 73 jaa- ja 97 ei-ääntä, 5 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 34 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt edustajien Anderssonin, Jari Koskisen ja Uotilan ehdotukset.

2) Äänestys edustajien Anderssonin, Jari Koskisen ja Uotilan ehdotuksista mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", edustajien Anderssonin, Jari Koskisen ja Uotilan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 35 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kuosmasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kuosmasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 36 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 27 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 37 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 50 Ilmailulaitos hyväksytään.

Luku 60 Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet

Keskustelu:

Janina  Andersson  /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon.

Anni  Sinnemäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Anderssonin ehdotusta.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa joukkoliikenteen alasajon estämiseksi.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Uotilan ehdotusta.

Janina  Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentin 63 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että vuosien 2005—2008 määrärahakehystä korotetaan niin, että joukkoliikenteen peruspalveluista voidaan huolehtia alueellisesti kattavasti ja että seutu-, työmatka- ja kaupunkilippujärjestelmien sekä matkakeskusten kehittämiseen on käytettävissä riittävät resurssit."

Anni Sinnemäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Janina Anderssonin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Janina Andersson ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa vastalauseen 3 mukaisesti.

Ed. Kari Uotila on ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut momentille 63 lisäystä 3 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 50 mukaisesti.

Ed. Janina Andersson on ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että momentin 63 perusteluihin hyväksytään vastalauseeseen 3 sisältyvä lausuma.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Momentin 31.60.63 määräraha

Puhemies:

Ed. Anderssonin määrärahaa koskeva ehdotus ja ed. Uotilan ehdotus ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Mietintö "jaa", ed. Anderssonin ja ed. Uotilan ehdotukset "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 71 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 25.

( Ään. 38 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Momentin 31.60.63 perustelut

Äänestys ed. Anderssonin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Anderssonin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 39 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Luku 20 Teknologiapolitiikka, luku 30 Yrityspolitiikka ja luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka hyväksytään.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Luku 01 Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksytään.

Luku 18 Sairausvakuutus

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 60 lisäystä 13 000 000 euroa vanhempainrahan korottamiseen.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Päivi  Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 60 lisäystä 10 000 000 euroa lääkekorvausten omavastuun maksukaton laskemiseen.

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut momentille 60 lisäystä 13 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 51 mukaisesti.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Sari Essayahin kannattamana ehdottanut momentille 60 lisäystä 10 000 000 euroa aloitteen n:o 52 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 61 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 40 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 41 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 32 Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 31 lisäystä 8 000 000 euroa sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamiskustannuksiin.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Matti Kangas /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan momentille 31 lisäystä 1 000 000 euroa sairaanhoidon ja vanhusten kotipalvelun järjestämiseen Keski-Suomessa.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut momentille 31 lisäystä 8 000 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 53 mukaisesti.

Ed. Matti Kangas on ed. Matti Kauppilan kannattamana ehdottanut momentille 31 lisäystä 1 000 000 euroa aloitteen n:o 54 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Polven ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 42 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kankaan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 43 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 57 Lomatoiminta hyväksytään.

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Luku 01 Työhallinto, luku 05 Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus ja luku 07 Pakolais- ja siirtolaisuusasiat hyväksytään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Luku 01 Ympäristöministeriö ja luku 30 Asumisen edistäminen hyväksytään.

Luku 40 Alueelliset ympäristökeskukset

Keskustelu:

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentille 35.40.21 otetaan lisäyksenä 1 108 000 euroa alueellisten ympäristökeskusten lisääntyneiden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

Pekka  Kuosmanen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa ed. Pentti Tiusanen on ed. Pekka Kuosmasen kannattamana ehdottanut, että momentille 21 lisätään 1 108 000 euroa lisätalousarvioaloitteen n:o 55 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Tiusasen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 44 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Luku 99 Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Luku 01 Euromääräisen velan korko hyväksytään.

Esitellään tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Luku 04 Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut, luku 08 Valmisteverot ja luku 10 Muut verot hyväksytään.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Luku 26 Sisäasiainministeriön hallinnonala, luku 27 Puolustusministeriön hallinnonala, luku 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, luku 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, luku 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala ja luku 34 Työministeriön hallinnonala hyväksytään.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Luku 03 Osinkotulot, luku 04 Osuus valtion rahalaitosten voitosta ja luku 05 Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset hyväksytään.

Osasto 15
Lainat

Luku 03 Valtion nettolainanotto ja velanhallinta hyväksytään.

Mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma hyväksytään.

Yleisperustelut hyväksytään.

Eduskunta yhtyy mietinnön toiseen ponteen sisältyvään ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden n:ot 1—55 hylkäämisestä.

Mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista, hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi sekä laeiksi ympäristönsuojelulain 43 §:n ja Energiamarkkinavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2004 vp

Lakialoite  LA 44/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 14. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 81/5/2004

Yleiskeskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Forsius-Harkimon ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 11 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 45 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1—6 § ja 1 luvun otsikko, 7—13 § ja 2 luvun otsikko ja 14 § hyväksytään keskustelutta.

15 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 31.

( Ään. 46 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

16—19 § hyväksytään keskustelutta.

20 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 47 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

21 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 48 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 49 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 50 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

24 § hyväksytään keskustelutta.

25 §

Keskustelu:

Merikukka Forsius-Harkimo /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisessa muodossa.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Forsius-Harkimon ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Merikukka Forsius-Harkimo ed. Heidi Hautalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Forsius-Harkimon ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 157 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 30.

( Ään. 51 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

26—31 § ja 3 luvun otsikko, 32—41 § ja 4 luvun otsikko, 42—45 § ja 5 luvun otsikko, 46—51 § ja 6 luvun otsikko, 52—59 § ja 7 luvun otsikko, 60—68 § ja 8 luvun otsikko, 69—71 § ja 9 luvun otsikko sekä 72 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 8. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 81/6/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 ja 2 § ja 1 luvun otsikko sekä 3—5 § ja 2 luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka on kolmikannassa valmistellun alkuperäisen hallituksen esityksen mukainen eikä edellytä huumausainetestitodistuksessa otettavan kantaa työ- ja toimintakykyyn.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 6 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 52 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 § hyväksytään keskustelutta.

8 §

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa ja joka on myöskin kolmikannassa valmistellun alkuperäisen hallituksen esityksen mukainen ottaen huomioon perustuslakivaliokunnan antaman kannanoton. Siinä tosiaankin edellytetään, että huumeitten testaamisen taustalla on yleinen turvallisuus ja myöskin muitten työntekijöitten turvallisuus.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Leena Rauhalan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 29.

( Ään. 53 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

9—12 § ja 3 luvun otsikko, 13—15 § ja 4 luvun otsikko, 16 ja 17 § ja 5 luvun otsikko, 18—20 § ja 6 luvun otsikko, 21—24 § ja 7 luvun otsikko sekä 25 ja 26 § ja 8 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—6. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys yritys- ja pääomaverouudistukseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2004 vp

Lakialoite  LA 40/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) ja 6) asiasta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

2, 10, 16, 31 ja 32 § hyväksytään keskustelutta.

33 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2 eli kokoomuksen vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että osingoista 50 prosenttia on veronalaista ja 50 prosenttia verovapaata.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta ja totean, että silloin vero nousee 29 prosentista 36:een eikä 40,5:een.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 54 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 b §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa myös 50—50-sääntöä muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden osingoille.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 55 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 c § hyväksytään keskustelutta.

33 d §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että osuuspääoman koroissa 5 000 euroa olisi alaraja verovapaana.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Tänä iltana on tästä paljon puhuttu, nimenomaan tästä osuuskuntien koron verottamisesta. (Puhemies: Yleiskeskustelu on päättynyt!) Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 48.

( Ään. 56 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

33 a §:n edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

38—40, 58, 62 ja 105 a § hyväksytään keskustelutta.

124 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli yhteisetuuden ja yhteisön tuloveroprosentiksi 28.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Hyvinvointivaltio tarvitsee verotuloja, joten kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 46.

( Ään. 57 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

131 § hyväksytään keskustelutta.

136 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, mikä merkitsee sitä, että verotuksen kattosääntöä ei alenneta.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 47.

( Ään. 58 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

5 § hyväksytään keskustelutta.

6 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, eli otetaan neljä sanaa pois, koskee pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 59 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 a §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että ketjuverotus poistetaan.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 60 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 b §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että myös konsernitukea voisi antaa ulkomaiselle tytäryhtiölle.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Erittäin tärkeä ehdotus, kannatan.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 119 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 61 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

8, 16—18, 42, 51 d §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 3. lakiehdotus

5 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 §:n 1 momentin 14 kohta saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 62 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus

3 ja 7 § hyväksytään keskustelutta.

13 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli tuloveroprosentti 28.

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Mikko Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 63 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

14 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli rajoitetusti verovelvollisen veroprosentiksi 0,9.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 64 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 5.—7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 8. lakiehdotus

19 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

9. lakiehdotus

3 a ja 11 § hyväksytään keskustelutta.

12 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että myös seurakunnille korvataan yhteisöveroalennuksen aiheuttamat menetykset.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 65 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 10. ja 11. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys vuoden 2005 varallisuusveroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 11/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että varallisuusverotusta alennetaan 0,6 prosenttiin ensi vuoden alusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli varallisuusvero säilytetään nykytasolla.

Mikko Immonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Iivo Polvi on ed. Mikko Immosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten niistä äänestetään ensin vastakkain ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Jari Koskisen ja ed. Polven ehdotusten välillä

Ed. Jari Koskisen ehdotus "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 56 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 46.

( Ään. 66 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Jari Koskisen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 45.

( Ään. 67 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 ja 4 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 96/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 13. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

46 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 46 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, joka tarkoittaa sitä, että hankintameno-olettama pitkään omistetussa omaisuudessa säilyy 50 prosentissa.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Kannatan tätä hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 68 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

47 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Herra puhemies! Ehdotan, että 47 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, koska tämä säädös, mikä on tehty, on täysin käsittämätön ja monimutkainen.

Bjarne Kallis /kd:

Herra puhemies! Näin on, joten kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 39 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 69 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

48—50 ja 131 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi keskiviikkona 30. päivänä kesäkuuta kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 20.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen