Täysistunnon pöytäkirja 90/2003 vp

PTK 90/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

90. PERJANTAINA 7. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.11. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

7.—15.11. edustaja

 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.11. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

7.—14.11. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

7.11. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kuntatalouden turvaaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 2/2003 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Suvi-Anne Siimeksen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 2, joka koskee kuntatalouden turvaamista. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 88/1/2003

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat viisi ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Heikki A. Ollilan ed. Marjukka Karttusen kannattamana tekemä ehdotus: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan kuntataloutta ja turvataan kuntien mahdollisuudet tuottaa asukkailleen keskeiset peruspalvelut, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Outi Ojalan ed. Kari Uotilan kannattamana tekemä ehdotus: "Kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta katsoo, että hallituksella ei ole aikomustakaan taata kuntien riittävää rahoitusta, jotta ne voisivat turvata kansalaisille tärkeät opetuksen ja sivistyksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, että hallitus päinvastoin ajaa kunnat heikentämään palveluja, luopumaan tärkeistä investoinneista ja korottamaan veroja, ja toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Ed. Satu Hassin ed. Rosa Meriläisen kannattamana tekemä ehdotus: "Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti sen luottamusta, koska hallitus ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin työllisyyden parantamiseksi ja sitä kautta hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoituksen turvaamiseksi, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Kari Kärkkäisen ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tekemä ehdotus: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Matti Vanhasen hallitus ei ole esittänyt sellaista talous- ja toimintaohjelmaa, jonka perusteella kuntien talouden vaikeutuminen estettäisiin. Tämä merkitsee sitä, että kunnalliset peruspalvelut heikkenevät sekä määrällisesti että laadullisesti edelleen koko maassa. Eduskunta toteaa, että erityisesti sairaiden, ikääntyvien ja lapsiperheiden asema vaikeutuu ja uhkaa johtaa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien ja ihmisarvon vaarantumiseen sekä kuntien palveluksessa olevan henkilöstön lisääntyvään uupumiseen, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Timo Soinin ed. Raimo Vistbackan kannattamana tekemä ehdotus: "Eduskunta toteaa, että hallituksen toteuttamat ja päättämät toimet kuntien vaikean taloustilanteen korjaamiseksi ovat täysin riittämättömät eivätkä takaa kansalaisille kunnallisten peruspalvelujen asuinpaikasta riippumatonta, tasavertaista saamista ja riittävää tasoa, sekä siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään ed. Hassin ja ed. Ojalan ehdotusten välillä, sen jälkeen voittaneesta ed. Kärkkäisen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Soinin ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Ollilan ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Hassin ja ed. Ojalan ehdotusten välillä

Ed. Hassin ehdotus "jaa", ed. Ojalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 20 ei-ääntä, 18 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Hassin ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kärkkäisen ja ed. Hassin ehdotusten välillä

Ed. Kärkkäisen ehdotus "jaa", ed. Hassin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 34 ei-ääntä, 17 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kärkkäisen ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Soinin ja ed. Kärkkäisen ehdotusten välillä

Ed. Soinin ehdotus "jaa", ed. Kärkkäisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 38 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Soinin ehdotuksen.

4) Äänestys ed. Ollilan ja ed. Soinin ehdotusten välillä

Ed. Ollilan ehdotus "jaa", ed. Soinin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 139 jaa- ja 26 ei-ääntä, 10 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 4 )

( liite4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Ollilan ehdotuksen.

5) Äänestys ed. Ollilan ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Ollilan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 24.

( Ään. 5 )

( liite5 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain istunnossa.

PTK 87/28/2003

Keskustelussa on ed. Jyrki Kasvi ed. Rosa Meriläisen kannattamana vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta ehdottanut, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Puhemiesneuvoston ehdotus "jaa", ed. Kasvin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 8 ei-ääntä, 7 tyhjää; poissa 28.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiesneuvoston ehdotuksen, joten asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2003 vp

Puhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 3) asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1.

Ensin sallitaan keskustelu asiasta kokonaisuudessaan, jonka kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään lakiehdotuksesta, joka perustuslain 73 §:n mukaan on nyt hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos siis vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä, on se hyväksytty, mutta muussa tapauksessa lakiehdotus on hylätty.

Menettelytapa hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Laki tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2003 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 1/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys   HE 86/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​