Täysistunnon pöytäkirja 98/2010 vp

PTK 98/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. TIISTAINA 12. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.02—16.08), toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.08—17.58 ja 19.59—21.35) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Matti Kangas /vas (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Sanna Perkiö /kok (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Mauri Salo /kesk (e)
 • Pertti Salolainen /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Håkan Nordman /r (14.18)
 • Markku Laukkanen /kesk (14.30)
 • Päivi Lipponen /sd (14.38)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (16.10)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 7.10.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 33—35/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 33 hallintovaliokunnan,

asiasta U 34 perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 35 talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Jätevesiasetuksen kumoaminen

Välikysymys  VK 3/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Bjarne Kalliksen ym. välikysymykseen jätevesiasetuksen kumoamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Bjarne Kallis. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi kotikuntalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 14.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

13) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 13.10.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​