SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2004 vp

SiVM 6/2004 vp - HE 30/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 30/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Kalevi Kivistö ja hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö

ylijohtaja Tuula Arkio, Valtion taidemuseo

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta lakkautetaan ja että johtokunnan tehtävät siirtyvät pääosin virkamiesjohdolle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Valtion taidemuseon toimialan sidosryhmäyhteyksien hoitamiseksi taidemuseolla tulisi olemaan neuvottelukunta. Sen tarkoituksena on toimia viraston johdon tukena. Valiokunta pitää tärkeänä, että neuvottelukunnassa on taidemuseon henkilöstön edustus.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty valtion taidemuseon ylijohtajan ratkaisuvaltaan nimitysasioissa. Valtion yleisen linjan mukaista on, että ministeriöistä delegoidaan ratkaisuvaltaa virastoille mm. asioissa, joilla ei ole strategista merkitystä. Tarkoituksena on, että valtion taidemuseon ylijohtajan nimittäisi opetusministeriö ja ylijohtaja nimittäisi taidemuseoiden johtajat. Valiokunta korostaa sitä, että taidemuseot ovat kulttuuripoliittisesti keskeisiä taidelaitoksia. Sen vuoksi myös johtajanimityksillä on erityistä merkitystä. Valiokunnan mielestä opetusministeriön tulee nimittää taidemuseoiden johtajat.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Simo Rundgren /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​