SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2010 vp

SiVM 6/2010 vp - HE 129/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 129/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

toiminnanjohtaja Satu Ågren, Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

  , Suomen Ilmailuopisto Oy

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisten erikoisoppilaitosten valtionosuusjärjestelmää siten, että valtionosuusrahoituksen perusteena oleva suorite olisi nykyisen opetustunnin asemesta opiskelijatyöpäivä. Ammatillisten erikoisoppilaitosten yksikköhintaa porrastettaisiin ammatillisessa lisäkoulutuksessa käytettävien hintaryhmien perusteella.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen ehdottaman uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä erikoisoppilaitosten valtionosuusjärjestelmän selkeyttä, ennakoitavuutta ja rahoituksen oikeudenmukaista kohdentumista. Esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta kannattaa sitä, että erikoisoppilaitosten yksikköhinnan porrastamisessa otetaan käyttöön ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusalaan perustuva hintaryhmäkohtainen luokittelu. Porrastamista varten erikoisoppilaitokset sijoitetaan koulutusaloille pääasiallisen hintaryhmän mukaan. Sijoittamista tarkistetaan neljän vuoden välein. Tämä valtionosuusmalli luo toimintaan vakautta ja ottaa samalla huomioon koulutustoiminnassa tapahtuvat muutokset.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että Suomen Ilmailuopiston koulutustehtävä poikkeaa muista erikoisoppilaitoksista. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että koelaskelmien mukaan oppilaitoksen valtionosuus toteutuneista kustannuksista olisi uudistuksen jälkeen 93,8 prosenttia. Tämä vastaa nykyistä valtionosuutta. Valiokunta pitää tärkeänä, ettei Suomen Ilmailuopiston valtion rahoituksen taso muutu uudistuksen johdosta.

Yksityiskohtaiset perustelut

Voimaantulosäännös.

Valiokunta on tehnyt voimaantulosäännökseen teknisluonteisia täsmennyksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

_______________

(1 mom. kuten HE)

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa ja määrättäessä yksikköhintoja sekä myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 2011.

Kunkin ammatillisen erikoisoppilaitoksen valtionosuuden määrä vuodelle 2011 saadaan, kun lasketaan valtionosuudet tämän lain ja tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Näin laskettujen valtionosuuksien määrien erotus muunnetaan opiskelijatyöpäiviksi jakamalla se tämän lain mukaisesti lasketulla opiskelijatyöpäivän yksikköhinnalla. Näin saadusta opiskelijatyöpäivien määrän muutoksesta kaksi kolmasosaa vähennetään tämän lain mukaisesti lasketusta opiskelijatyöpäivien määrästä ja kerrotaan opiskelijatyöpäivän hinnalla.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Timo Heinonen /kok
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila

​​​​