SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2014 vp

StVL 4/2014 vp - HE 61/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä toukokuuta 2014 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta ja sosiaalihuoltolain 2 a §:n kumoamisesta (HE 61/2014 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Päivi Salo ja lakimies Sari Tujunen, sosiaali- ja terveysministeriö

hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

yksikön johtaja Tarja Myllärinen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden soveltamisesta. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettuun lakiin perustuvat kuntien yhteistoimintavelvoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ovat voimassa vuoden 2014 loppuun. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on tarkoitus siirtää uusille sosiaali- ja terveysalueille sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettavalla lailla, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2014. Jotta nykyisiä yhteistoiminta-alueita ei purettaisi ennen sosiaali- ja terveysalueiden toiminnan käynnistymistä, ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes säädettävän järjestämislain mukaiset sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että sosiaalihuoltolain 2 a § kumotaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Esityksen tavoitteena on varmistaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain nojalla perustettujen yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkuminen siihen saakka, kunnes perustettavat uudet sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2017 alussa. Jos voimassa olevia puitelain mukaisia yhteistoimintavelvoitteita ei jatkettaisi, voisivat kunnat purkaa yhteistoiminta-alueet. Tämä tarkoittaisi samalla sitä, että toiminta pitäisi organisoida yhteistyön purkavissa kunnissa uudella tavalla ensin vuoden 2015 alusta lukien ja uudelleen vuoden 2017 alusta lukien. Esityksen perustelujen mukaan lain tarkoituksena on lisäksi ehkäistä järjestämislain tarkoittaman uuden palvelurakenteen kannalta alueellisesti epätarkoituksenmukaisia sopimusvelvoitteita.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää lakiehdotusta kuntien asukkaiden palvelujen jatkuvuuden sekä lyhytaikaisten hallinnollisten väliaikaisratkaisujen välttämisen kannalta tarpeellisena. Valiokunta pitää tärkeänä, että uusilla sosiaali- ja terveysalueilla on toiminnan alusta alkaen asianmukaiset mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa alueensa palvelut. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotetut lainmuutokset eivät vaikuta valmisteilla olevan kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä.

Lausunto

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää,

että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Laila Koskela /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Annika Saarikko /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Ari Jalonen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Harri  Sintonen

​​​​