SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 19/2004 vp

StVM 19/2004 vp - HE 160/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 160/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lakimies Riikka Laakso, sosiaali- ja terveysministeriö

osastopäällikkö Liisa Turakka, Lääkelaitos

toimitusjohtaja Reijo Kärkkäinen, Suomen Apteekkariliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkimaksusta annettua lakia. Esityksen mukaan apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistettaisiin ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2005 alusta, ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaihdon perusteella. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​