SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 20/2004 vp

StVM 20/2004 vp - HE 157/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan val-mistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityk-sen laiksi sotilasvammalain muuttamisesta (HE 157/2004 vp).

Lakialoite

Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä lakialoitteen laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta (LA 117/2003 vp — Eero Akaan-Penttilä /kok ym), joka on lähetetty valiokuntaan 7 päivänä marraskuuta 2003.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Anne-Marie Brisson, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITE

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata niille invalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 25 prosentin sijaan vähintään 20 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Esityksessä ehdotetaan sotilasvammalakia muutettavaksi myös siten, että Ruotsissa pysyvästi asuville sotainvalideille voitaisiin korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Lainmuutos saattaisi Ruotsissa asuvat sotainvalidit tältä osin nykyistä tasavertaisempaan asemaan Suomessa asu-vien sotainvalidien kanssa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lakialoite

Lakialoitteessa LA 117/2003 vp ehdotetaan sotilasvammalain 6 §:ää muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen korvattavuuden edellytyksenä oleva haitta-asteraja lasketaan 20 prosenttiin vuonna 2004.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Sotilasvammalain perusteella kuntien järjestämistä avopalveluista korvausta saavien piiriä laajennettiin viimeksi vuoden 2003 alusta, jonka jälkeen oikeus korvaukseen on ollut niillä invalideilla, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia entisen 30 prosentin sijasta. Vuonna 2003 voimaantulleen muutosehdotuksen käsittelyn yhteydessä valiokunta edellytti, että hallitus pikaisesti selvittää mahdollisuudet edelleen alentaa korvaamisen edellytyksenä olevaa työkyvyttömyysasteprosenttia (StVM 26/2002 vp). Valiokunta pitää hyvänä, että korvaukseen oikeutettujen piiriä ehdotetaan nyt laajennettavaksi paitsi alentamalla korvaamisen edellytyksenä olevaa työkyvyttömyysprosenttia myös saattamalla Ruotsissa asuvat sotainvalidit korvausten piiriin.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan valtioneuvoston elokuussa 2004 hyväksymien veteraanipolitiikan linjausten mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla uudistus sotainvalidien laitoshoidon korvaamisperusteiden väljentämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että laitoshoidon korvaukseen oikeutettujen sotainvalidien piiriä nopealla aikataululla laajennetaan.

Lakialoite

Valiokunta on hyväksynyt lakiehdotuksen sotilasvammalain muuttamisesta hallituksen esityksen pohjalta ja ehdottaa lakialoitteen LA 117/2003 vp näin hylättäväksi.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että lakialoite LA 117/2003 vp hylätään.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Juha Rehula /kesk (osittain)
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​