SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2004 vp

StVM 21/2004 vp - HE 161/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Juha Rossi ja ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö

toimistopäällikkö Jouko Himanen, Valtiokonttori

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvel-leiden kuntoutuksesta annettua lakia siten, että valtion varoista maksettavaan kuntoutukseen oikeutettujen piiriä laajennettaisiin karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneisiin miehiin sekä Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteiksi joutuneisiin henkilöihin. Uudistuksella saatetaan karjan evakuointitehtäviin osallistuneet miehet kuntoutuspalvelujen osalta samaan asemaan kuin vastaavia tehtäviä aikoinaan hoitaneet naiset.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Hallituksen esityksellä laajennetaan eräiden erityisryhmien oikeutta saada veteraanikuntoutusta. Kuntoutuspalvelujen vuosittainen määrä on riippuvainen tarkoitukseen myönnetyn määrärahan suuruudesta. Valiokunta toteaa, että monimuotoisilla kuntoutuspalveluilla voidaan edistää esityksessä tarkoitettuihin erityisryhmiin kuuluvien itsenäistä selviytymistä sekä liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Kuntoutuspalvelujen tuottaminen tulevina vuosina nopeasti kasvavalle vanhusväestölle on suuri haaste kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle, jonka järjestämisvastuulle koko ikääntyvän väestön kuntoutus kuuluu. Veteraanikuntoutus on tuottanut paljon tietoa kuntoutuksen merkityksestä ja vaikuttavuudesta ikäihmisten keskuudessa.Valiokunta toteaa, että veteraanien ikääntyessä ja määrän vähentyessä tulee veteraanikuntoutusta lisätä ja suunnata veteraanikuntoutuksesta säästyvät määrärahat myöhemminkin ikääntyneiden kuntoutukseen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Valto Koski /sd
 • vpj. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​