SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 24/2001 vp

StVM 24/2001 vp - HE 123/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta (HE 123/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Arja Myllynpää, sosiaali- ja terveysministeriö

opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö

apulaisjohtaja Tarja Holi, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle voitaisiin suorittaa korvausta myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat ulkomailla lääkärin tai hammaslääkärin perustutkinnon suorittaneiden Euroopan talousalueeseen kuulumattomien valtioiden kansalaisten sairaalassa tai terveyskeskuksessa suorittamasta palvelusta. Korvausta voitaisiin suorittaa palvelusta, jota mainituilta henkilöiltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden saamiseksi sekä palvelusta, jota ammatinharjoittamisluvan tai -oikeuden saaneilta ulkomaalaisilta edellytetään, jotta he voisivat toimia itsenäisesti. Muutoksilla pyritään helpottamaan mainittujen henkilöiden harjoitteluun pääsemistä. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi perustuslaista johtuva tekninen tarkistus sekä edellä tarkoitetuista muutoksista johtuva, korvausten maksamistapaan liittyvä teknisluonteinen tarkistus.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2002 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Esitys merkitsee voimavarojen kohdentamista koulutukseen, jota edellytetään ETA-alueen ulkopuolelta tulevalta lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon suorittaneelta ennen ammatinharjoittamisoikeuden saamista.

Valiokunta pitää tärkeänä, että ulkomailla koulutuksen saaneiden maahanmuuttajien pääsemistä koulutustaan vastaaviin ammatteihin tuetaan järjestämällä asianmukainen täydennyskoulutus. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden kohdalla ammattiin pääsemisen edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut ammattitaidon selvittämiseksi vaaditun kuulustelun. Kuulusteluun pääseminen edellyttää, että henkilö osoittaa omaavansa tehtävien kannalta riittävän kielitaidon ja että hän on suorittanut kuuden kuukauden harjoittelun julkisen terveydenhuollon laitoksessa. Käytännössä harjoittelupaikkoja on ollut suhteellisen vaikea saada, koska harjoittelijoiden ohjaus ja valvonta vaatii terveydenhuollon yksikössä henkilökunnan resursseja. Koulutuskustannuksiin suoritettava korvaus asettaa kyseiset henkilöt nykyistä yhdenvertaisempaan asemaan ETA-valtioista tulevien lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden henkilöiden kanssa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ammattitaidon selvittämiseksi tarvittavaa kuulustelua pidetään yleisesti hyvin vaativana. Tästä syystä monet kuulusteluihin osallistuvat lääkärit hyötyisivät valmentavasta koulutuksesta, jota toistaiseksi on järjestetty kokeiluluonteisesti työvoimahallinnon rahoittamana. Valmentavan koulutuksen rahoitus on kursseilla järjestetty kertaluonteisesti. Valiokunta katsoo, että on perusteltua edistää ulkomailla koulutuksensa saaneiden lääkäreiden saamista ammatinharjoittamisoikeuden piiriin, jonka vuoksi valmennuskoulutuksen säännönmukainen järjestäminen tulisi turvata huolehtimalla sen rahoituksen jatkuvuudesta.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan joissakin poikkeustapauksissa harjoittelijalta vaaditaan pidempääkin kuin kuuden kuukauden harjoittelua. Jotta koulutukseen voitaisiin suorittaa korvausta koko harjoittelujakson ajalta, valiokunta ehdottaa erikoissairaanhoitolain 47 a §:n 3 momentin muuttamista siten, että niissä tapauksissa, joissa Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edellyttää yli kuuden kuukauden harjoittelua, voidaan korvauksen maksamista jatkaa pidempään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki

erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1989 annetun erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 47 a §:n 3 momentti ja 47 b §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1115/1999, seuraavasti:

47 a §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle suoritetaan valtion varoista laskennallisin perustein kor-vausta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta, lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta annetun asetuksen (1435/1993) 4 §:ssä tarkoitetusta koulutuksesta ja siihen rinnastettavasta koulutuksesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 6 §:ssä tarkoitetusta laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelusta ja siihen rinnastettavasta palvelusta johtuviin kustannuksiin. Korvaus perustuu koulutuksessa olevien ja koulutuskuukausien määrään. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitetusta palvelusta siltä osin kuin se ylittää kuusi kuukautta, jollei Terveydenhuollon oikeusturvakeskus edellytä tätä pidempää palvelua.

47 b §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • jäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • vjäs. Hannu Aho /kesk
 • Saara Karhu /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​