SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 25/2014 vp

StVM 25/2014 vp - HE 223/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 6 päivänä marraskuuta 2014 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 223/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

varatoimitusjohtaja Tapio Oksanen, Työttömyysvakuutusrahasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Akava ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksut.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,65 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 3,15 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,24 prosenttia palkasta ja yrityksen osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,80 prosenttia palkasta.

Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia liikelaitoksen liiketoiminnasta maksamien palkkojen määrästä palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,10 prosenttia palkasta.

Yliopiston työttömyysvakuutusmaksu olisi 0,80 prosenttia palkasta palkkasumman 2 025 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,35 prosenttia palkasta. Omavastuumaksun palkkasummarajoja ehdotetaan muutettavaksi siten, että täysimääräinen omavastuumaksu perittäisiin yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi vähintään 32 400 000 euroa. Omavastuumaksua ei perittäisi yrityksiltä, joiden palkkasumma olisi enintään 2 025 000 euroa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksuja ehdotetaan vuonna 2015 korotettavaksi 0,15 prosenttiyksiköllä. Korotetuilla maksuprosenteillakin tulee työttömyysvakuutusrahaston tulos olemaan alijäämäinen vuonna 2015. Alijäämän suuruudesta esitetyt arviot poikkeavat jonkin verran toisistaan riippuen siitä, millaisten talousennusteiden pohjalta työttömyysasteen ja palkkasumman muutoksia arvioidaan. Kaikkien laskelmien mukaan alijäämä tulee olemaan vähintään 400 miljoonaa euroa. Alijäämä kuluvana vuonna tulee olemaan noin 620 milj euroa. Suhdannevaihteluja varten kerätty puskuri, jonka varoja voidaan käyttää maksujen muutosten tasaamiseen, on kuluvan vuoden lopussa lähellä nollaa. Vuoden 2015 lopussa suhdannepuskuri on työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan miinuksella 500 miljoonaa euroa siitä huolimatta, että maksuja korotetaan. Rahasto voi kuitenkin käyttää velkarahoitusta toimintansa rahoittamiseen laissa määrättyjen raja-arvojen puitteissa. Valiokunnalle esitetyn selvityksen mukaan vajaus ja siten tarvittavan velan määrä tulee lähivuosina vielä selvästi kasvamaan.

Valiokunta pitää esitettyjä maksujen korotuksia tarpeellisina ja toteaa, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa maltilliset korotukset ovat perusteltuja. Valiokunta toteaa, että myös lähivuosina vakuutusmaksuissa on tuntuvaa korotuspainetta, ja korostaa, että tulevien maksuvelvoitteiden hoitamiseen on tärkeää ajoissa varautua. Valiokunta huomauttaa kuitenkin, että ensisijaista olisi panostaa työllisyyden edistämiseen ja siten pyrkiä vaikuttamaan maksutuoton ja etuusmenojen tasapainoon.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Rehula /kesk
 • vpj. Anneli Kiljunen /sd
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Johanna Jurva /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Lasse Männistö /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Mikael Palola /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Hanna Tainio /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • vjäs. Anne Louhelainen /ps

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää

​​​​