SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 46/2001 vp

StVM 46/2001 vp - HE 220/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta (HE 220/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen ja ylitarkastaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

varatoimitusjohtaja Seppo Pietiläinen, Eläketurvakeskus

sosiaalipoliittinen asiamies Vesa Rantahalvari, Palvelutyönantajat

sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

asiamies Johan Åström, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

sosiaalisihteeri Veikko Simpanen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

Lisäksi valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot

 • Akava ry:ltä ja
 • Suomen Yrittäjät ry:ltä.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja yrittäjien eläkelakiin säännös työeläkevakuutusyhtiön ja sen asiamiehen oikeudesta luovuttaa salassapitosäännösten estämättä samaan vakuutusyhtiölaissa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle toiselle yritykselle työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaisten tehtävien hoitamiseksi välttämättömiä tietoja. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiö voisi luovuttaa edellä mainitulle toiselle yritykselle asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa varten tarpeelliset tiedot.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samasta ajankohdasta lukien kuin hallituksen esityksessä laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta ehdotetut lait.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevien säännösten tarkistaminen henkilötietolain ja julkisuuslain säännösten mukaisiksi. Valiokunta toteaa, että vaikka nyt — vakuutusyhtiölakiin hallituksen esityksen HE 165/2001 vp johdosta tehtävien muutosten vuoksi — on lakiteknisistä syistä tarpeen saattaa samasta ajankohdasta voimaan työeläkelain ja yrittäjien eläkelain tietojen luovuttamista koskevat säännökset erillään muista työeläkejärjestelmän tietosuojaa koskevista säännöksistä, tulee nyt hyväksyttävien säännösten sisältö uudelleen arvioitavaksi edellä mainitun, sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla olevan esityksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Marjatta Vehkaoja /sd
 • vpj. Timo Ihamäki /kok (osittain)
 • jäs. Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas (osittain)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eila  Mäkipää

​​​​