TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2001 vp

TaVM 14/2001 vp - HE 101/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (HE 101/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Eija Kontuniemi, kauppa- ja teollisuusministeriö

lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

pääsihteeri Petri Kuoppamäki, kilpailuneuvosto

johtava lakimies Antero Oksanen, Suomen Kuntaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Asian kilpailuneuvostoon saattamista koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että oikeussuojakeinon käyttämisen tarpeen arviointia varten ehdokkaille tai tarjoajille on annettava kirjallisesti tieto heidän sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista. Näille on annettava kirjallinen ohje (hakemusosoitus) asian saattamisesta kilpailuneuvostoon. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen edellä tarkoitetut tiedot sekä hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään jäljempänä mainituin muutoksin.

Tarjoajille toimitettavaa tiedonantoa ja muutoksenhakua koskevilla muutoksilla pyritään selventämään tarjouskilpailusta sulkemista sekä tarjouskilpailun ratkaisua koskevan päätöksen tiedoksiantoa ja poistamaan käytännössä esiintyneitä tulkintaongelmia.

Yksityiskohtaiset perustelut

Valiokunta on täydentänyt 9 b §:n 3 momentin säännöstä siten, että tiedoksianto voi tapahtua kirjeitse. Tiedoksiantotavan toteaminen on perusteltua hankintayksikön ja hankintaan osallistuneen oikeusturvan kannalta laskettaessa määräaikaa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisista hankinnoista 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1505/1992) 9 a §, sellaisena kuin se on laissa 1247/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 9 b § seuraavasti:

9 a §

(Kuten HE)

9 b §

Asian saattaminen kilpailuneuvostoon

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä hakemusosoitus voidaan antaa tiedoksi kirjeitse. Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen (poist.) tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

_______________

Voimaantulo- ja soveltamissäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​