TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2001 vp

TaVM 15/2001 vp - HE 112/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta (HE 112/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimitusjohtaja Markku Mäkinen ja projektirahoitustutkija Hannele Hautala, Finnvera Oyj

liiketoiminnan kehityspäällikkö Heikki Nopanen, Outokumpu Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen nojalla myönnettävien valtion takuiden takuuvastuun enimmäismäärä nostetaan 2 000 miljoonasta markasta enintään 800 miljoonaan euroon (noin 4 800 miljoonaan markkaan).

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäviksi uuden perustuslain ja euron käyttöönottamisen edellyttämät muutokset sekä lisättäviksi säännökset takuista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Kansainväliset kilpailutekijät sekä taattavan hankkeen ympäristövaikutukset otetaan huomioon osana hankkeen kokonaisarviota.

Takuut myönnetään nykyisen käytännön mukaisesti hankekohtaisen riskiarvion ja valtioneuvoston hyväksymisen perusteella. Takuita myönnettäessä on erityistä huomiota kiinnitettävä raaka-aineen tuonnin tärkeyteen kansantalouden kannalta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Lain mukaisten takuiden käyttäminen on rajoittunut käytännössä kuparin tuotantoon liittyviin hankkeisiin, joissa on ollut kyse suomalaisen yhtiön jatkojalostukseen tarvitseman raaka-aineen pitkäaikaisista rikasteiden ostosopimuksista. Takuut ovat rahamääräisesti suuria.

Hyväksyttäessä valtion raaka-ainetakuut turvataan kansantalouden kannalta tärkeiden perusraaka-aineiden tuonti pitkäaikaisin toimitussopimuksin ja toimitaan tasavertaisesti keskeisten kilpailijamaiden kanssa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​