TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2004 vp

TaVM 16/2004 vp - HE 139/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta (HE 139/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Heli Siukonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

toimistopäällikkö Laila Jungfelt, Patentti- ja rekisterihallitus

patenttiasiamies Pia Hjelt, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi Suomessa kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksen Genevessä lokakuussa 2001 hyväksymän sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutos. Se koskee määräaikaa, jonka kuluessa jatkettu kansainvälinen patenttihakemus on annettava patenttiviranomaiselle.

Patenttilakiin tehtävällä muutoksella saatetaan kansallisesti voimaan kyseinen kansainvälisen sopimuksen muutos. Patenttilakia muutetaan siten, että määräaika jatketun kansainvälisen hakemuksen antamiselle patenttiviranomaiselle on aina 31 kuukautta nykyisen 20 tai 30 kuukauden sijasta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa hallituksen esityksen johdosta. Valiokunta ehdottaakin, että patenttiyhteistyösopimuksen muutos ja lakiehdotus hyväksytään.

Sopimuksen hyväksyminen ja lakiin tehtävä muutos hakemuksen määräajan jatkamisesta koskee ulkomaisia hakemuksia Suomen osalta. Määräajan yhtenäistäminen muiden sopimusmaiden mukaiseksi on tärkeää sen johdosta, että hakija ei menetä oikeuksiaan Suomessa lyhyemmän määräajan johdosta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Genevessä 3 päivänä lokakuuta 2001 tehdyn patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​