TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2001 vp

TaVM 17/2001 vp - HE 147/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta (HE 147/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

teollisuusneuvos Heikki Vesa ja tarkastaja Liisa Salminen, kauppa- ja teollisuusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella vuoden 2003 loppuun. Kuljetustukea maksetaan syrjäisille ja harvaan asutuille alueille sijoittuneille pienille ja keskisuurille yrityksille yritysten valmistamien tuotteiden laissa säädetyt edellytykset täyttävistä kuljetuksista.

Samalla lakiin ehdotetaan lisättäviksi saariston kuljetustukea koskevat säännökset. Kuljetustukea voidaan maksaa pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkaville Suomessa suoritettaville tavarankuljetuksille Ahvenanmaalla suoritettavia kuljetuksia lukuunottamatta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta pitää lakiehdotusta perusteltuna ja ehdottaa, että se hyväksytään.

Voimassa olevan lain mukaan kuljetustukea voidaan maksaa laissa tarkoitetuille syrjäisille ja harvaan asutuille alueille sijoittuneiden pienten ja keskisuurten yritysten jalostamien tuotteiden jalostuspaikasta alkavasta kuljetuksesta, joka täyttää laissa säädetyt edellytykset. Vuoteen 1995 kuljetustukea voitiin maksaa 60 prosentilla alennettuna myös suurelle yritykselle. Valiokunta toteaa, että Ruotsissa kuljetustukea voidaan edelleen maksaa suurellekin yritykselle.

Kauppa- ja teollisuusministeriö teetti eduskunnan edellyttämän selvityksen siirtymisestä kuljetustuesta uuteen logistiikkatukeen. Tehdyssä selvityksessä ei todettu saavutettavan olennaisia kustannussäästöjä eikä siten olevan perusteita uudenlaiseen logistiikkatukeen.

Valiokunnan saaman tiedon mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö on kuitenkin mukana liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä uudessa hankkeessa, jonka eräänä osana selvitetään pienten ja keskisuurten yritysten logistiikan kehittämistä. Tämän selvityksen valmistuttua asiaa on mahdollista tarkastella uudelleen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd (osittain)
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd (osittain)
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok (osittain)
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r (osittain)
 • Mauri Salo /kesk (osittain)
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Pertti Mäki-Hakola /kok (osittain)
 • Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​