TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 17/2004 vp

TaVM 17/2004 vp - HE 155/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2004 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista (HE 155/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kehittämispäällikkö Sirpa Alitalo ja hallitussihteeri Eerikki Nurmi, kauppa- ja teollisuusministeriö

kehittämispäällikkö Taavetti Mutanen, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että osaamisen kehittämispalvelujen hinnoittelusta säädetään lailla ja että nykyinen asetustasoinen sääntely kumotaan. Esityksellä ei muuteta kehittämispalvelujen nykyistä toimintamallia tai kehittämispalveluiden suuntaamista erilaiseen yritystoimintaan.

Pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluilla edistetään yrittäjyyttä ja pk-yritystoimintaa sekä kehitetään yritysten toimintaedellytyksiä.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluilla tarkoitetaan kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimeksiannosta pk-yrityksille järjestettyä yrittäjävalmennusta, tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, alueellisia elinkeinojen kehittämisprojekteja sekä neuvonta-, koulutus-, konsultointi- ja muita kehittämispalveluita.

Osaamisen kehittämispalvelut rahoitetaan valtion talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitetuilla määrärahoilla. Kehittämispalveluhankkeeseen osallistuvilta yrityksiltä peritään rahoitusosuus, jonka tarkoituksena on sitouttaa yritys hankkeeseen.

Laki on ns. budjettilaki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään.

Pk-yritysten kehittämispalvelut ostetaan alan yksityisiltä ja julkisilta palveluntarjoajilta. Tavoitteena on, että kehittämispalveluiden tarjontaa voidaan joustavasti muuttaa alueellisten, yhteiskunnallisten ja yritysten tarpeiden mukaan.

Lain mukaan pk-yritysten kehittämispalveluista peritään osallistujilta rahoitusosuus, jonka määrä vahvistetaan vuosittain talousarviossa. Vuonna 2005 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta ehdotetaan perittäväksi rahoitusosuus, joka on kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • jäs. Sari Essayah /kd
 • Reijo Kallio /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​