TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2014 vp

TaVM 18/2014 vp - K 17/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2013

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä syyskuuta 2014 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomuksen vuodelta 2013 (K 17/2014 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

yliasiamies Mikko Kosonen, asiamies Tapio Anttila, johtaja Veera Heinonen ja johtaja Mari Pantsar-Kallio, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston tarkoitus ja tehtävät ovat muuttuneet vuosien kuluessa tutkimuksen ja kehityksen rahoittajasta ja pääomasijoittajasta yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi. Nykyisellään Sitran toiminnan painopiste on uudenlaisen yritystoiminnan tukemisessa. Kertomusvuonna toiminnan keskiössä olivat erityisesti teemat Resurssiviisaus ja hiilineutraali yhteiskunta ja Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit. Talousvaliokunta pitää näitä painopistealueiden valintoja onnistuneina.

Talousvaliokunta toteaa, että kertomus on laadittu tavalla, joka palvelee varsin hyvin kokonaiskäsityksen saamista rahaston toiminnasta kertomusvuonna, mutta myös avaa kertomusvuonna tehtyjen päätösten taustoja sekä tulevaisuuteen kohdistuvien linjausten perusteita. Valiokunnan aikaisempia vuosikertomuksia koskeneet kannanotot on otettu hyvin huomioon.

Talousvaliokunta on tunnistanut Sitran toimintakentän tulevaisuuden haasteiksi muun muassa työelämän polarisaation sekä koulutuksen ja työelämän välisen yhteyden parantamisen, kestävään energiantuotantoon liittyvät haasteet ja julkisten hankintojen käyttämättömän potentiaalin uudenlaisen yritystoiminnan rohkaisemiseksi. Talousvaliokunta toteaa, että erityisesti julkisyhteisöjen tekemien hankintojen kustannusvaikutuksista on ajoittain vaikeaa saada riittävän kattavia arvioita päätöksenteon taustaksi. Vaikeutena on usein vaikutusarvioiden keskittyminen kapean sektorin analyyseihin, kun päätöksentekijöiden olisi hyödyllistä saada laajempi kuva kustannuksista ja heijastusvaikutuksista. Tämän tiedontarpeen täyttämisessä Sitralla voisi olla nykyistä voimakkaampi rooli esimerkiksi vaikutusarviointimenetelmiä kehittämällä.

Talousvaliokunta toteaa Sitran sijoitusvarallisuuden kehittyneen kertomusvuonna varsin hyvin etenkin ottaen huomioon yleisen taloustilanteen vaikutus sijoitustoimintaan.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Mauri Pekkarinen /kesk
 • jäs. Teuvo Hakkarainen /ps
 • Harri Jaskari /kok
 • Jukka Kärnä /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jari Myllykoski /vas
 • Martti Mölsä /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • vjäs. Heikki Autto /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Teija Miller

​​​​