TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 21/2001 vp

TaVM 21/2001 vp - HE 176/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 176/2001 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (LaVL 25/2001 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

apulaisjohtaja Riitta Ryhänen, Kilpailuvirasto

lakimies Jukka Aaltonen, Rahoitustarkastus

ylitarkastaja Sami Koskinen, Verohallitus

varatuomari Eeva Lipasti, Osuuspankkikeskus

varatuomari Esa Simanainen, Paikallisosuuspankkiliitto ry

johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

sidosryhmän johtaja Jaakko Punkari, Metsäliitto Osuuskunta

aluejohtaja Jorma Koistinen ja lakiasiainjohtaja Markku Viljanen, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK

lakiasiainjohtaja Olavi Leppänen, Pellervo-Seura

lakiasiainjohtaja Juha Laisaari, Osuuskunta Tradeka-yhtymä

Lisäksi valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot Kaupan Keskusliitolta ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitolta.

HALLITUKSEN ESITYS

Osuuskunnan keskeiset tuntomerkit ovat nykyisen kaltaiset. Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen osuuskunnan tarjoamia taikka järjestämiä palveluja. Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että sillä voi olla myös pääasiassa aatteellinen tarkoitus. Osuuskunnan jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista.

Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä, joiden on tultava osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunnalla on oltava säännöt, joiden vähimmäissisällöstä säädetään laissa.

Osuuskunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Jos jäsenmäärä alenee alle sen eikä nouse vähintään kolmeen vuoden kuluessa, osuuskunnan kokouksen on päätettävä osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan. Laissa säädetään tarkemmin jäsenistä ja jäsenyyden alkamisesta ja päättymisestä. Jäsenyyttä ei voi luovuttaa toiselle, mutta jäsen voi siirtää toiselle osuutensa.

Jäsen ja ääni -periaate säilyy osuuskunnan päätöksenteon lähtökohtana. Osuuskunnan perustamisen ja rahoituksen hankkimisen helpottamiseksi ehdotetaan kuitenkin, että jäsenten erisuuruisesta äänimäärästä voidaan määrätä myös sellaisen osuuskunnan säännöissä, jonka jäsenten enemmistö on henkilöjäseniä. Tällaisessa osuuskunnassa jäsenten äänimäärä voi olla enintään kymmenkertainen verrattuna toisen jäsenen äänimäärään. Erilaisen äänimäärän käyttöönotosta osuuskunnan perustamisen jälkeen voi päättää vain yksimielinen osuuskunnan kokous.

Osuuskunnan kokous voi päättää kaikista sille kuuluvista asioista yhdessä kokouksessa, jollei säännöissä toisin määrätä. Jäsenet voivat yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta myös ilman muodollista kokousta. Laissa on säännökset osuuskunnan kokouksen järjestämisestä, päätöksentekotavoista ja -vaatimuksista.

Osuuskunnan hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan asemaa säännellään osakeyhtiön johtoa vastaavalla tavalla. Osuuskunnassa hallintoneuvoston toimivalta voi kuitenkin olla edelleen laajempi kuin osakeyhtiössä.

Laissa on säännökset osuuksista, osuusmaksuista, osuuspääomasta ja liittymismaksuista. Osuuskunnan varoja saadaan jakaa jäsenille ja heidän oikeudenomistajilleen vain sen mukaan kuin laissa säädetään. Ylijäämää saa jakaa jäsenille vain, jos säännöissä niin määrätään. Jos jaossa noudatettavasta perusteesta ei määrätä säännöissä, jako toimitetaan sen mukaan kuin jäsenet ovat käyttäneet osuuskunnan palveluita.

Osuuskunta voi hankkia osuuksien ja lisäosuuksien ohella rahoitusta myös sellaisilla sijoitusosuuksilla ja pääomalainoilla, jotka vastaavat osakeyhtiön etuosakkeita ja pääomalainoja.

Osuuskunnan sulautumismenettelyn sääntely yhdenmukaistetaan osakeyhtiöiden sulautumista koskevien säännösten kanssa. Yhdenmukaistaminen koskee erityisesti velkojien suojaa. Sulautumista vastustavalla jäsenellä olisi edelleen suoraan lain nojalla oikeus vain osuusmaksun palautukseen. Osuuskunta voi myös jakautua useammaksi osuuskunnaksi osakeyhtiöiden jakautumista vastaavalla tavalla. Säännöksiä osuuskunnan muuttamisesta osakeyhtiöksi ehdotetaan muutettavaksi siten, että muutoksen toteuttaminen vastaa osuuskunnan jäsenten ja velkojien kannalta sulautumista ja jakautumista.

Lisäksi laissa on muun muassa tilinpäätöstä sekä osuuskunnan johdon, tilintarkastajien ja jäsenten vahingonkorvausvastuuta ja rikosoikeudellista vastuuta koskevat säännökset.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään enimmäkseen teknisluonteisin täsmennyksin.

Hallituksen esitys on hyvin valmisteltu laaja kokonaisuudistus, jossa on otettu huomioon nykyaikaisen yritystoiminnan tarpeet. Tavoitteena on, että osuuskunnat soveltuisivat entistä paremmin myös pienyritystoimintaan. Osuuskunnan perustamista ja hallintoa helpotetaan sekä oman pääoman ehtoista varainhankintaa edistetään. Uusilla säännöksillä lisätään tahdonvaltaisuutta, jolla parannetaan osuuskuntien toimintaedellytyksiä. Osuuskuntia koskeva sääntely vastaa mahdollisimman pitkälle osakeyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä

Tarkoitus on, että uusi osuuskuntalaki tulee voimaan vuoden 2002 alussa. Osuuskunnat voivat soveltaa uusia säännöksiä kevään 2002 varsinaisissa osuuskunnan kokouksissa. Siirtymäsäännöksillä pyritään välttämään lain nopeasta voimaantulosta osuuskunnille ja niiden sidosryhmille aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia ja muita vaikeuksia.

Lisäksi valiokunta ehdottaa uuden 10. lakiehdotuksen hyväksymistä, joka koskee eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamista.

Eduskunta on 4.12.2001 hyväksynyt lakivaliokunnan mietintö (LaVM 23/2001 vp) pohjana esityksen markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 105/2001 vp). Lakivaliokunta muutti jäljempänä mainitut eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettavan lain säännökset, joissa oli ennakoitu uuden osuuskuntalain voimaantulo, vastaamaan voimassa olevaa osuuskuntalakia. Koska uusi osuuskuntalaki on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2002, talousvaliokunta on muuttanut säännökset hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisiksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Osuuskuntalaki

4 luku 6 §.

Valiokunta on muuttanut pykälän otsikossa edustajan asiamieheksi, jolloin otsikko vastaa säännöksessä käytettyä käsitettä.

4 luku 8 §.

Valiokunta on selvyyden vuoksi täydentänyt 1 momentin säännöstä siten, että säännös koskee jäsenen esteellisyyttä päätöksenteossa osuuskunnan kokouksessa.

4 luku 17 §.

Pykälän 1 momentin säännöksen mukaan osuuskunnan kokouksen on valittava vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, jos kaikki edustettuina olevat jäsenet eivät allekirjoita pöytäkirjaa. Valiokunta on lisännyt säännökseen selvyyden vuoksi myös jäsenten edustajat. Tässä on käytetty edustajat-käsitettä sen johdosta, että se kattaa asiamiesten lisäksi jäsenen lakisääteiset edustajat.

4 luku 24 §.

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa ilmaus pidemmän ajan viittaa tapaukseen, jossa osuuskunnan kokous päättää jatkaa osuuskunnan toimintaa pidemmän ajan, kuin mitä kokouskutsussa on mainittu.

Valiokunta on selventänyt säännöstä lisäämällä siihen ehdotettua pidemmän ajan.

4 luku 25 §.

Valiokunta on täsmentänyt 3 momentin säännöstä siten, että siinä puhutaan osuuskunnan kokouksen päätöksestä.

4 luku 30 §.

Pykälässä säädetään edustajiston jäsenten laiminlyönnin seuraamuksista. Siinä viitataan saman luvun 27 §:ään, jossa säädetään edustajiston tehtävistä.

Valiokunta on poistanut viittauksen tarpeettomana ja mahdollisesti harhaanjohtavana.

6 luku 6 §.

Pykälän otsikko esityksessä on Apportti ja muu osuusmaksun erityinen ehto.

Pykälässä säädetään tilinpäätöstiedoista, ja siinä viitataan 9 luvun 7 §:ssä säädettyyn apporttiin ja muihin osuuden antamisen erityisiin ehtoihin. Valiokunta on muuttanut 6 §:n otsikkoa siten, että se vastaa 9 luvun 7 §:n otsikkoa Apportti ja muut osuuden antamisen erityiset ehdot.

9 luku 12 §.

Valiokunta on täydentänyt 2 momenttia siten, että useat saman osuuden omistajat voivat käyttää osuuteen perustuvaa oikeutta osuuskunnassa vain yhteisen edustajan kautta. Näin säännös vastaa osakeyhtiölain 3 luvun 3 §:n 2 momenttia.

10 luku 12 §.

Valiokunta on korvannut 2 momentissa olevan sanan alentamispäätökseen sanalla vähentämispäätökseen, joka vastaa säännösten sisältöä.

12 luku 12 §.

Valiokunta on lisännyt 3 momenttiin virkkeen Rekisteriviranomaisen päätös on rekisteröitävä viran puolesta, joka vastaa osakeyhtiölain 6 luvun 5 §:n 4 momentissa olevaa säännöstä.

13 luku 5 §.

Valiokunta on poistanut pykälästä tarpeettomana sanan sovelletaan.

16 luku 16 §.

Valiokunta on korjannut 3 momentissa olleen sanan hakemuksen ilmaukseksi hakemuksen perusteella. Muutos vastaa osakeyhtiölain 14 luvun 16 §:n 4 momentin säännöstä.

21 luku 6 §.

Valiokunta on muuttanut markkinaoikeusuudistuksen johdosta 2 momentissa olleen markkinatuomioistuimen markkinaoikeudeksi.

22 luku 4 §.

Valiokunta on muuttanut pykälän momenttijakoa, jolloin se vastaa saman luvun 2 §:ää.

2. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta

1 §.

Valiokunta on poistanut 3 momentin, jossa on ehdotettu säädettäväksi vanhojen lakien soveltamisesta osuuspankkeihin ja muihin osuuskuntamuotoisiin luottolaitoksiin. Samaan aikaan on eduskuntakäsittelyssä ja tulossa voimaan näitä pankkeja koskeva uusi laki (HE 180/2001 vp), joten soveltamissäännös on tarpeeton.

10 §.

Valiokunta on täsmentänyt pykälän 4 momenttia, joka koskee osuuskunnan kokouksen päätöksentekomenettelyä lisäosuusmaksun ja sijoitusosuuden muuttamisessa euromääräisiksi sekä lisäosuusmaksun alentamisessa.

24 §.

Pykälään on lisätty vanhan lain soveltamista koskeva siirtymäsäännös, kunnes markkinaoikeusuudistus toteutuu 1.3.2002 alkaen.

10. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

2 §.

Pykälän 8 kohdassa viitataan uuteen osuuskuntalakiin.

3 §.

Pykälän 1 momentin 7 kohdassa säästökassatarkastaja on muutettu säästökassatoimintaa tarkastavaksi tilintarkastajaksi.

11 §.

Säästökassatarkastaja on muutettu säästökassaa tarkastavaksi osuuskunnan tilintarkastajaksi.

Voimaantulosäännös.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan samaan aikaan kuin markkinaoikeuslainsäädäntö.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että 3.—9. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina,

että 1. ja 2. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset) ja

että hyväksytään uusi 10. lakiehdotus (Valiokunnan uusi lakiehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Osuuskuntalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1—4 §

(Kuten HE)

2 luku

Osuuskunnan perustaminen ja säännöt

1—6 §

(Kuten HE)

3 luku

Jäsenet, jäsenyyden alkaminen ja päättyminen

1—8 §

(Kuten HE)

4 luku

Osuuskunnan kokous ja edustajisto

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Jäsenen asiamies ja avustaja

(1—3 mom. kuten HE)

7 §

(Kuten HE)

8 §

Esteellisyys päätöksenteossa

Jäsen ei saa osuuskunnan kokouksessa äänestää asiassa, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä hänelle, kannetta häntä vastaan, hänen vapauttamistaan vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta osuuskuntaa kohtaan taikka hänen ja osuuskunnan välistä sopimusta tai sitoumusta. Hän ei myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee kannetta muuta henkilöä vastaan, tämän vapauttamista velvoitteesta osuuskuntaa kohtaan tai tämän ja osuuskunnan välistä sopimusta, jos hänellä on asiassa odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa. Tämän momentin estämättä vastaanottava osuuskunta saa käyttää äänivaltaa 16 luvun 4 §:ssä tarkoitettua sulautumissuunnitelmaa käsiteltäessä.

(2—4 mom. kuten HE)

9—16 §

(Kuten HE)

17 §

Puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastaja, ääniluettelo ja pöytäkirja

Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, jollei säännöissä toisin määrätä. Lisäksi kokouksen on valittava vähintään yksi pöytäkirjantarkastaja, jos kaikki edustettuina olevat jäsenet ja jäsenten edustajat eivät allekirjoita pöytäkirjaa.

(2 ja 3 mom. kuten HE)

18—23 §

(Kuten HE)

24 §

Kokouskutsusta poikkeavan päätöksen ilmoittaminen jäsenelle

Osuuskunnan kokouksen päätöksestä on ilmoitettava osuuskunnan jäsenelle, jos 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista koskevan päätöksen pääasiallinen sisältö poikkeaa kutsussa mainitusta siten, että päätöksellä:

(1 ja 2 kohta kuten HE)

3) muutetaan olennaisesti osuuskunnan toimialaa tai jatketaan osuuskunnan toimintaa ehdotettua pidemmän ajan.

(2 mom. kuten HE)

25 §

Ylimääräinen oikeus eroamiseen ja palautukseen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos päätös koskee osuuskunnan sulautumista toiseen osuuskuntaan, jakautumista tai yhteisömuodon muuttamista, jäsenellä on oikeus saada vastaanottavalta osuuskunnalta tai rekisteröitävältä osakeyhtiöltä koko se määrä, joka hänen osaltaan on maksettu osuusmaksusta. Oikeus palautukseen syntyy, kun osuuskunnan kokouksen päätös on rekisteröity. Jos päätös koskee muuta 1 momentissa tarkoitettua asiaa, jäsenellä on oikeus saada osuuskunnalta osuusmaksun palautus siten kuin 10 luvun 1 ja 2 §:ssä säädetään ja, jos tässä laissa niin säädetään, sitten kun osuuskunnan kokouksen päätös on rekisteröity.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

26—29 §

(Kuten HE)

30 §

Valinnan laiminlyönti

Jos edustajiston jäsenten valinta laiminlyödään, sovelletaan soveltuvin osin, mitä 10 §:n 2 momentissa säädetään, ja siinä tarkoitetun hakemuksen voi tehdä (poist.) myös osuuskunnan jäsen.

31 ja 32 §

(Kuten HE)

5 luku

Osuuskunnan johto

Hallitus ja toimitusjohtaja

1—17 §

(Kuten HE)

6 luku

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Apportti ja muut osuuden antamisen erityiset ehdot

(1 ja 2 mom. kuten HE)

7—9 §

(Kuten HE)

7 luku

Tilintarkastus, jäsenen tarkastusoikeus ja erityinen tarkastus

1—7 §

(Kuten HE)

8 luku

Varojen käyttäminen, vararahasto, ylikurssirahasto ja arvonkorotusrahasto

1—12 §

(Kuten HE)

9 luku

Osuudet, osuusmaksut, osuuspääoma ja liittymismaksut

1—11 §

(Kuten HE)

12 §

Osuusoikeuksien käyttämiseen oikeutetut

(1 mom. kuten HE)

Jos useat omistavat osuuden, he voivat käyttää osuuteen perustuvaa oikeutta osuuskunnassa vain yhteisen edustajan kautta.

13—22 §

(Kuten HE)

10 luku

Osuusmaksun palauttaminen ja alentaminen sekä osuuksien vähentäminen

1—11 §

(Kuten HE)

12 §

Osuuskunnan kokouksen päätös ja valtuutus

(1 mom. kuten HE)

Osuusmaksun palautukseen ja rahastosiirtoon käytettävissä olevaan omaan pääomaan ja vähentämispäätökseen sovelletaan, mitä 8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. Jos osuuksien lukumäärää vähennetään sääntöjä muuttamatta, oma pääoma lasketaan kuitenkin siltä tilikaudelta laadittavan tilinpäätöksen perusteella, jonka aikana vähentämisestä päätetään.

(3—5 mom. kuten HE)

13 §

(Kuten HE)

11 luku

Lisäosuudet

1—14 §

(Kuten HE)

12 luku

Sijoitusosuudet

1—11 §

(Kuten HE)

12 §

Osuuskunnan päätös alentamisesta tai vähentämisestä

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Lupaa osuuskunnan päätöksen täytäntöönpanoon on haettava kuukauden kuluessa alentamista tai vähentämistä koskevasta päätöksestä tai päätös raukeaa. Hakemukseen on liitettävä päätös liitteineen. Muilta osin lupaan sovelletaan, mitä 16 luvun 12—14 §:ssä säädetään. Jos lupaa ei haeta määräajassa tai lupa evätään, myös sellainen sääntöjen muutosta koskeva päätös raukeaa, joka on tehty edellytyksin, että sijoitusosuusmaksua alennetaan tai sijoitusosuuksia vähennetään. Rekisteriviranomaisen päätös on rekisteröitävä viran puolesta. Sijoitusosuuspääoma on alennettu, kun hakemuksen hyväksymistä koskeva päätös on rekisteröity ja palautettavan tai muuhun rahastoon siirrettävän määrän osoittava tase on vahvistettu.

13 ja 14 §

(Kuten HE)

13 luku

Pääomalaina

1—4 §

(Kuten HE)

5 §

Laiton pääomalainan palautus, hyvitys ja vakuus

Pääomalainan 1 §:n vastaista pääoman palautusta, koron ja muun hyvityksen maksua, vakuuden antamista sekä ylijäämän jakamista koskee (poist.) soveltuvin osin, mitä 8 luvun 8 §:ssä säädetään.

6 §

(Kuten HE)

14 luku

Ylimääräinen maksu

1—3 §

(Kuten HE)

15 luku

Lisämaksuvelvollisuus

1—16 §

(Kuten HE)

16 luku

Sulautuminen

Sulautumisen määritelmä ja edellytykset

1—15 §

(Kuten HE)

16 §

Sulautumisen rekisteröinti

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Jos sulautumiseen osallistuvista osuuskunnista useamman kuin yhden omaisuuteen on voimassa yrityskiinnityslaissa (634/1984) tarkoitettu yrityskiinnitys, sulautumista ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä hakemuksen perusteella osuuskuntien ja kiinnityksenhaltijoiden sopimusta kiinnitysten etuoikeuden järjestämisestä.

(4 mom. kuten HE)

17 ja 18 §

(Kuten HE)

17 luku

Jakautuminen

1—6 §

(Kuten HE)

18 luku

Osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi

1—6 §

(Kuten HE)

19 luku

Selvitystila, purkaminen, rekisteristä poistaminen, saneeraus ja konkurssi

1—31 §

(Kuten HE)

20 luku

Vahingonkorvausvelvollisuus

1—6 §

(Kuten HE)

21 luku

Säästökassatoiminta

1—5 §

(Kuten HE)

6 §

Säästökassatoiminnan markkinointi

(1 mom. kuten HE)

Markkinaoikeus voi kieltää osuuskuntaa jatkamasta 1 momentin vastaista markkinointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa markkinointia. Markkinaoikeus voi myös antaa kiellon väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Kiellon noudattamista voidaan tehostaa uhkasakolla.

7—21 §

(Kuten HE)

22 luku

Rangaistussäännökset

1—3 §

(Kuten HE)

4 §

Säästökassarikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) rikkoo 21 luvun 6, 13 tai 14 §:n säännöksiä säästökassatoiminnan markkinoinnista, osavuosikatsauksesta, vuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja tilinpäätöstiedotteesta,

2) laiminlyö 21 luvun 11 tai 15 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden taikka

3) muutoin kuin 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla rikkoo osuuskunnan säästökassatoimintaa koskevia sääntöjä,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon. (Poist.)

Säästökassarikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 21 luvun 21 §:n säännöksiä. (Uusi 2 mom.)

5 §

(Kuten HE)

23 luku

Erinäiset säännökset

1—5 §

(Kuten HE)

24 luku

Voimaantulo

1 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

osuuskuntalain voimaanpanosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset

1 §

Voimaantulo

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

2—9 §

(Kuten HE)

10 §

Euron käyttöönotto

(1—3 mom. kuten HE)

Jos lisäosuusmaksuja koskeva sääntöjen määräys on ilmoitettu rekisteröitäväksi ennen 1 päivää tammikuuta 2002, osuuskunnan kokous voi päättää lisäosuusmaksua koskevien markkamäärien muuttamisesta euromääräisiksi 2 momentissa säädetyllä tavalla ja lisäosuusmaksun alentamisesta 3 momentissa säädetyllä tavalla. Pätevän päätöksen edellytyksenä on lisäksi, että päätöstä kannattavat myös ne lisäosuuden omistajat, jotka edustavat 2 momentissa säädettyä enemmistöä kokouksessa annetuista lisäosuuden omistajien äänistä. Sama koskee sellaisen sijoitusosuuden nimellisarvon muuttamista euromääräiseksi ja nimellisarvon alentamista, jota vastaavasta sijoitusosuuspääomaerästä on päätetty ennen 1 päivää tammikuuta 2002.

11—23 §

(Kuten HE)

24 §

Säästökassatoiminta

(1—3 mom. kuten HE)

Säästökassan markkinointia koskevan uuden lain 21 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiellon asettamiseen sovelletaan vanhaa lakia 28 päivään helmikuuta 2002. (Uusi)

25 §

(Kuten HE)

_______________

Valiokunnan uusi lakiehdotus

10.

Laki

eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä  päivänä  kuuta 200   annetun lain (  /  ) 2 §:n 8 kohta, 3 §:n 1 momentin 7 kohta ja 11 § seuraavasti:

2 §

Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) osuuskuntalaissa (/);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) osuuskuntalain nojalla käsiteltävä asia säästökassatoimintaa tarkastavan tilintarkastajan tai sellaisen jäsensijoittajien etujen valvomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyksen hakemuksesta, jonka jäsenistä vähintään puolet on jäsensijoittajia;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Hakemuksen tiedoksianto säästökassaa koskevassa asiassa

Markkinaoikeuden on annettava 3 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu yhdistyksen hakemus tiedoksi säästökassaa tarkastavalle osuuskunnan tilintarkastajalle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Leena Luhtanen /sd
 • vpj. Mari Kiviniemi /kesk
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mauri Salo /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

​​​​