TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 29/2009 vp

TaVM 29/2009 vp - HE 238/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on lähettänyt 17 päivänä marraskuuta 2009 talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta (HE 238/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö

ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

rikostarkastaja Esa Auas, keskusrikospoliisi

ylitarkastaja Jukka Strömmer, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke

asiantuntija Päivi Räty, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto

varapuheenjohtaja Sari Lounasmeri, Osakesäästäjien Keskusliitto ry

puheenjohtaja Jukka Silvo, HTM-tilintarkastajat ry

KHT Ari Ahti, KHT-yhdistys ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Yrittäjät.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi osakeyhtiölakia, osuuskuntalakia ja vakuutusyhtiölakia. Voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan emoyhtiön on aina laadittava konsernitilinpäätös, jos se jakaa varoja osakkeenomistajilleen tai on julkinen yhtiö. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus koskee monitasoisen konsernin kaikkien tasojen emoyhtiöitä niiden jakaessa varoja. Voimassa oleva kansallinen säännös on tiukempi kuin vastaavat säännökset Euroopan yhteisön konsernitilinpäätösdirektiivissä tai kansalliset säännökset useimmissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tästä seuraa, että monitasoiseen konserniin kuuluvien suomalaisten alakonsernien emoyhtiöiden konsernitilinpäätösten laatimisesta ja tilintarkastuksesta aiheutuu konserneille lisäkustannuksia.

Osakeyhtiölakia muutettaisiin siten, että alemman tason konsernin emoyhtiön ei tarvitse laatia konsernitilinpäätöstä varojenjakoa varten, jos tällainen emoyhtiö on kirjanpitolain poikkeussäännöksen perusteella vapautettu velvollisuudesta laatia konsernitilinpäätös.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan osuuskunnan varojenjaon sääntelyn muuttamista voimassa olevaa osakeyhtiölakia ja ehdotettua osakeyhtiölain muutosta vastaavasti. Pörssiyhtiön kokouskutsuaikaa koskevia osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi osakkaan oikeudet -direktiivin täytäntöön panemiseksi.

Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2009, jotta alakonsernien emoyhtiöiden ei tarvitsisi laatia tarpeettomina pidettyjä konsernitilinpäätöksiä meneillään olevalta tilikaudelta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään.

Talousvaliokunta pitää perusteltuna, että alakonsernin emoyhtiö vapautetaan konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta. Suomen kansallinen sääntely on tiukempaa kuin vastaava sääntely konsernitilinpäätösdirektiivissä ja useissa muissa maissa ja aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia. Alakonsernin tiedot sisältyvät ylemmän tason emoyhtiön konsernitilinpäätökseen. Muutos ei koske kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun pienen konsernin velvollisuutta laatia konsernitilinpäätös osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 2 momentin perusteella eikä muun lainsäädännön, kuten tilintarkastuslain, soveltamista alakonsernin emoyhtiöön. Valiokunta huomauttaa, että alakonsernin emoyhtiön johto voi laatia konsernitilinpäätöksen, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

Talousvaliokunnalle ei ole osoitettu, että voimassa olevalla alakonsernin emoyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta koskevalla sääntelyllä olisi olennaista merkitystä esimerkiksi verottajan ja harmaan talouden torjunnan kannalta. Harmaa talous keskittyy pääasiassa tietyille toimialoille ja yksittäisiin yrityksiin. Verottajalla ja poliisilla on mahdollisuus hankkia tarvitsemansa tiedot lakiin tehtävästä muutoksesta huolimatta.

Talousvaliokunta kehottaa hallitusta kuitenkin seuraamaan, aiheutuuko lakeihin tehtävistä muutoksista kielteisiä seurauksia. Jos sellaisia havaitaan, niiden ehkäisemiseksi on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimiin.

Talousvaliokunta toteaa vielä, että hallitus on käsitellyt iltakoulussa 25.11.2009 toimintaohjelmaluonnosta talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2010—2011. Toimintaohjelma on tarkoitus vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksenä vielä tämän vuoden aikana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jouko Skinnari /sd
 • vpj. Antti Rantakangas /kesk
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Harri Jaskari /kok
 • Anne Kalmari /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (osittain)
 • Jouko Laxell /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Petteri Orpo /kok
 • Sirpa Paatero /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eelis Roikonen

VASTALAUSE

Perustelut

Hallitus ei pidä tärkeänä harmaan talouden torjuntaa Suomessa, kun se lieventää alakonsernin konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuutta. Esitys heikentää asianmukaisen ja riittävän tilinpäätöstiedon saantia alakonserneista. Verottaja ja poliisi sekä viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti vastustavat esitystä.

Alakonsernien julkisilla tilinpäätöstiedoilla on ollut suuri merkitys eri intressiryhmille. Alakonsernien tilinpäätösten perusteella määräytyvät yhteisöverot muodostavat koko konsernin kanssa merkittävän osan verokertymästä. Verottajan näkökulmasta asia on siis tärkeä ja se olisi pitänyt huomioida paremmin valmistelussa. Konsernitilinpäätöstiedon väheneminen heikentää yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja heikentää siten velkojien, verottajan ja muiden sidosryhmien tiedonsaantia.

Tilinpäätöstietojen väheneminen heikentää taloudellisten väärinkäytösten julkituloa ja harmaan talouden torjuntaa sekä kansalaisten omaehtoista valvontaa väärinkäytöstilanteissa.

Maan hallitus sanoo taistelevansa harmaata taloutta vastaan, mutta tämä esimerkki osoittaa, että hallituksen käytännön toimet ovat aivan muuta. Esitys saattaa johtaa siihen, että yhteisöverotuotot vähenevät ja siten koko verokertymä. Tällä vaalikaudella on annettu lukuisa joukko veromuutosesityksiä, joilla on heikennetty veropohjaa. Tämä esitys tuo uuden väylän ja mahdollisuuden kiertää veroja ja luo hyvän pohjan harmaan talouden kasvulle.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotukset hyväksytään muutoin mietinnön mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 luvun 9 § ja 2. lakiehdotuksen 6 luvun 8 § hylätään.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2009

 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Päivi Lipponen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd