TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 32/2006 vp

TaVM 32/2006 vp - HE 276/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä tammikuuta 2007 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 276/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitussihteeri Sirkku Soini, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Sijoittajien Korvausrahasto.

HALLITUKSEN ESITYS

Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi neljällä vuodella vuoden 2011 loppuun. Muutokset liittyvät Euroopan Unionin laajentumiseen 1.1.2007, jolloin Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin. Näissä maissa ei sovelleta siirtymäaikana sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun direktiivin vähimmäiskorvaustasoa. Siirtymäaikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää palveluiden tarjoamisen jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen palveluntarjoajan toisessa jäsenvaltiossa olevasta sivuliikkeestä, jollei sivuliikkeen tarjoamaa sijoittajan korvaussuojaa täydennetä direktiivin edellyttämälle vähimmäistasolle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunnalla ei ole huomautettavaa lakiehdotuksen johdosta. Talousvaliokunta ehdottaakin, että lakiehdotus hyväksytään.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd
 • Sari Essayah /kd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Seppo Lahtela /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis Roikonen