TALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 35/2006 vp

TaVM 35/2006 vp - HE 181/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä lokakuuta 2006 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta (HE 181/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Arto Rajala, kauppa- ja teollisuusministeriö

ylitarkastaja Kari Lavaste, Energiamarkkinavirasto

apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto

sähköverkkotoimialan johtaja Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry.

johtava asiantuntija Erkki Kannus, Fingrid Oy

toimitusjohtaja Hannu Linna, Vaasan Sähkö Oy

liiketoimintajohtaja Petri Heinonen, Vapo Oy

toimitusjohtaja Simo Pikkusaari, Vatajankosken sähkö Oy

puheenjohtaja Matti Tammivuori, Pienvesivoimayhdistys

toimitusjohtaja Matti Pirttiniemi, WaterPumps Oy

puheenjohtaja Satu Helynen, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys

erikoistutkija Hannele Holttinen, Tuulivoimayhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Sähkömarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden tarkoituksena on helpottaa pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon pääsyä sähkönjakeluverkoissa.

Ehdotuksen mukaan pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan tuotantolaitosta tai usean sähköntuotantolaitoksen muodostamaa kokonaisuutta, joka liittyy nimellisjännitteellään enintään 20 kilovoltin sähköverkkoon.

Pienimuotoisen sähköntuotannon sähköverkkoon liittämisestä veloitettavaan maksuun ei saisi sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Jakeluverkossa sähköntuotannolta veloitettavilla siirtomaksuilla tulisi kattaa suhteellisesti pienempi osuus sähköverkon kustannuksista kuin sähkön kulutukselta perittävillä siirtomaksuilla.

Asetuksella voitaisiin säätää sähköntuotannon siirtomaksuista ja niiden määrittämisestä vasta jakeluverkossa sekä sähköntuotannon siirtomaksuille asetettavista, siirreettyyn energiamäärään suhteutetuista raja-arvoista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä.

Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijoilla on velvollisuus pyynnöstä liittää sähköntuotantolaitokset verkkoonsa toiminta-alueellaan ja velvollisuus siirtää tuotettu sähkö markkinapaikalle kohtuullista korvausta vastaan verkkonsa siirtokyvyn rajoissa. Käytännössä verkkoon liittämisen ja tuotetun sähkön siirron kustannukset saattavat vaihdella suuresti eri jakeluverkon haltijoiden välillä ja voivat suurimmillaan tehdä pienimuotoisen tuotannon kannattamattomaksi.

Säädettävällä lailla edistetään pienimuotoisen sähköntuotannon rakentamista helpottamalla tällaisen tuotannon verkkoon pääsyä ja parantamalla sen kilpailukykyä suhteessa muuhun sähköntuotantoon.

Uusien pienvoimaloiden verkkoon liittymistä helpotetaan niin, että liittymismaksuun ei saa sisällyttää verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi jakeluverkkoihin liittyneen tuotannon siirtomaksut yhtenäistetään ja niille asetetaan yläraja, joka on kilpailukykyinen kantaverkkoon liittyneiden suurten voimalaitosten maksamien siirtomaksujen kanssa. Sähköverkonhaltijan sähköntuotannolta veloittamista siirtomaksuista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Talousvaliokunnan kuulemisissa on arvioitu, että joissakin tapauksissa se, että pientuottajan ei tarvitse maksaa verkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia, saattaa aiheuttaa verkkoyhtiölle taloudellisia rasitteita ja asiakkailta perittävien maksujen korotuspaineita. Tämän vuoksi talousvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy lausuman, jonka mukaan hallituksen on toimenpiteillään varmistettava, ettei laista seuraa kohtuuttomia kustannusriskejä yksittäisille jakeluverkonhaltijoille ja niiden asiakkaille (Valiokunnan lausumaehdotus).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus)

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistaa, ettei pienimuotoisen tuotannon verkkoon liittämisestä aiheudu riskiä kohtuuttomista kustannusrasitteista yksittäisille jakeluverkoille ja niiden asiakkaille, ja antaa niitä koskevat ehdotukset eduskunnalle vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jari Leppä /kesk
 • jäs. Arto Bryggare /sd (osittain)
 • Sari Essayah /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Eelis Roikonen