TOIMENPIDEALOITE 66/2006 vp

TPA 66/2006 vp - Anne Holmlund /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut

Eduskunnalle

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta vastaa kansanterveyslain mukaan opiskelupaikkakunta riippumatta siitä, mikä on opiskelijan kotikunta. Lain mukaan opiskelupaikkakunnan vastuulla on oppilaitoksen terveydellisten olojen valvonta, opiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto. Käytännössä osa kunnista ei pysty hoitamaan lain asettamia velvoitteita, vaan kehottaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita hakemaan palvelut kotipaikka-kunnaltaan.

Käytännössä tällä hetkellä suuri joukko ammattikorkeakouluopiskelijoita jää kuntien resurssipulan ja osittain tulkinnanvaraisen lainsäädännön takia opiskelupaikkakunnallaan vaille asianmukaisia ja tarpeellisia terveyspalveluita. Tämä asettaa amk-opiskelijat eriarvoiseen asemaan muiden korkeakouluopiskelijoiden kanssa, mikä voi pahimmillaan johtaa opintojen viivästymiseen tai keskeyttämiseen. Samalla amk-opiskelijat joutuvat keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan, kun vain osa opiskelupaikkakunnista pystyy hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa.

Opiskeluterveydenhuollon kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi tulisi säätää erillinen laki, jossa määriteltäisiin täsmällisesti opiskeluterveydenhuollon sisältö sekä järjestämisvastuu ja turvattaisiin samalla riittävä rahoitus. Tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmä ei ota huomioon ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden määrää eikä siitä opiskelupaikkakunnalle aiheutuvia kustannuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen tasapuolisen saatavuuden parantamiseksi ja riittävän rahoituksen turvaamiseksi.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2006

  • Anne Holmlund /kok